Hotărârea nr. 590/2011

privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, în scopul derulării proiectului ,,Bihar Counties Health’s Care Contribution”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, în scopul derulării proiectului ,,Bihar Counties Health's Care Contribution”

Analizând Raportul de specialitate nr. 200288 din 19.08.2011, prin care Direcția Economică propune aprobarea unor măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, în scopul derulării proiectului „Bihar Counties Health's Care Contribution”;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean nr. 39/24.02.2011 privind aprobarea prefinanțării proiectului „Bihar Counties Health Care Contribution” (Colaborarea Sistemelor Sanitare ale județelor Bihor) aprobat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Axa prioritară 2.Întărirea coeziunii sociale și economice în zona de frontieră, Domeniul major de intervenție 2.4. Protejarea sănătății și prevenirea amenințărilor comune, Acțiunea 2.4.1. Dezvoltarea infrastructurii pentru protejarea sănătății și prevenirea amenințărilor comune;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și

cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011;

Potrivit Ordinului ministrului Finanțelor Publice nr. 2548/25.08.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a) și ale art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă următoarele măsuri financiare pentru acordarea unui împrumut Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, în scopul derulării proiectului „Bihar Counties Health's Care Contribution”:

 • 1. se aprobă convenția de împrumut pentru asigurarea finanțării cheltuielilor ocazionate cu derularea proiectului „Bihar Counties Health' s Care Contribution'', conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. suma maximă a împrumutului este de 2.800 mii lei și se acordă în limita disponibilităților bănești și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație.

 • 3. se aprobă alocarea, din bugetul local al anului curent, a sumei de 100 mii lei, cu destinația acordării împrumutului către Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.

 • 4. se aprobă creditele de angajament pentru acțiuni multianuale, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă utilizarea sumei de 51,80 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorității locale, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea

 • - Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011

Nr. 590


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.

MUNICIPIUL ORADEA


Anexa nr.2 la H.C.L.590/2011

Propunere alocare fonduri din bugetul local pentru acordarea imprumutului

mii lei

Nr. crt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

Buget Local

I

VENITURI

-

48.20

48.20

1

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

Functionare

48.20

48.20

II

CHELTUIELI

64.02

112.22

48.20

1

CAP.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

64.02

12.22

-51.80

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale

50.04

Functionare

64.02

12.22

-51.80

3

Cap.66.02.06. Spitale generale

-

100.00

100.00

Cap.66.02.01 Spitale Generale pmo

-

100.00

100.00

Actiuni de sanatate

51.01.03

Functionare

-

100.00

100.00

Propunere alocare fonduri Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bihor

Cap.66.10.06.01 Spitale generale-Spitalul Clinic Județean de Urgenta Oradea mii lei

Nr.c rt

Explicatie / obiectiv

Cod

Sectiunea

Plan

Propuneri

Diferente

I

VENITURI

0.00

100.00

100.00

1

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

Functionare

0.00

100.00

100.00

2

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

Functionare

-772.63

-872.63

-100.00

3

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

Dezvoltare

772.63

872.63

100.00

II

CHELTUIELI

157.75

257.75

100.00

1

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

56.01

Dezvoltare

157.75

257.75

100.00

Propunere -Credite de angajament pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea

Nr.

Crt.

Cap. 81.02 - Combustibili si energie

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

ANUL 2011

ANUL 2012

Cap. 81.02.06 - Energie termica

1

Bihar Countie's Healt Care Contribution

2,800.00

100.00

2,700.00

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 590/2011

Municipiul Oradea                                          SSpitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

Convenție de împrumut

În temeiul prevederilor Ordinului Ministerului Finanațelor Publice nr.2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr... . din data de.... între:

 • I. Părțile contractante

Municipiul Oradea, cu sediul în Loc.Oradea , str.Piața Unirii nr. 1, cod fiscal nr.4230487, cod IBAN RO20TREZ07624660251XXXXX, reprezentată legal prin Primar Ilie Bolojan și director economic Eduard Florea, în calitate de împrumutător și

Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea cu sediul în Localitatea Oradea, str. Republicii nr.37, cod fiscal nr.4208498, cod IBAN RO69TREZ076504704X009531, reprezentată legal prin manager Grebenisan Gavrila și de director financiar Silaghi Maria, în calitate de împrumutat, se încheie prezenta convenție.

 • II. Obiectul convenției civile

 • (1) În baza art. 2 alin. (5) din Ordinului Ministerului Finanațelor Publice nr.2548/2009 și a art.72 din Legea finanțelor publice, Municipiul Oradea acordă Spitalului Clinic Județean de Urgență un împrumut de maxim 2.800.000 lei, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor ocazionate cu derularea proiectului ,,Bihar Counties Health' s Care Contribution''.

 • (2) Suma acordată unității spitalicești cu titlu de împrumut va fi utilizată exclusiv pentru destinația prevăzută în contractul de finanțare aferentă proiectului precizat la alin. (1).

 • (3) Suma împrumutată se restituie din sume restituite de finanțatorul proiectului menționat și/sau din

veniturile proprii ale împrumutatului.

 • III. Durata convenției civile

 • (1) Împrumutul se acordă pe durata contractului de finanțare, dar nu mai mult de ____________.

 • (2) Sumele împrumutate în cursul exercițiului financiar se restituie împrumutătorului pănă cel târziu 27 decembrie a fiecărui an, la finele fiecărui exercițiu bugetar neputând exista sume împrumutate.

 • (3) În 5 (cinci) zile lucrătoare de la data debitării contului de disponibilități al împrumutatului cu sumele restituite de finanțator în cadrul proiectului ,,Bihar Counties Health's Care Contribution'', împrumutatul va restitui sumele acordate de împrumutător.

 • IV. Obligațiile împrumutătorului

Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) se virează de către Municipiul Oradea, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării scrise de către spital în contul IBAN RO 69TREZ076504704X009531 „Disponibil din sume primite de la bugetul local'' deschis pe numele Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea la unitatea Trezoreriei Municipiului Oradea, în limita sumei prevăzute la art. II, alin. (1) și a prevederilor bugetare ale anului respectiv.

 • V. Obligațiile împrumutatului

 • (1) Rambursarea împrumutului se efectuează până la data de 27 decembrie anul curent.

(2) Imprumutul se va garanta cu veniturile proprii ale spitalului.

 • (3) În situația nerambursării la termen al împrumutului, se vor aplica majorări de întârziere în procent de 1% din valoarea totală a imprumutului, calculată pe zi întârziere, până la data stingerii obligației.

 • (4)Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea virează sumele datorate reprezentând împrumut în contul

Iban RO20TREZ07624660251XXXXX, deschis pe numele Municipiului Oradea la Trezoreria Municipiului Oradea.

VI. Modificarea conventiei civile

 • (1) Municipiul Oradea și Spitalul Clinic Județean Oradea sunt de acord ca problemele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei convenții să fie soluționate de părți pe cale amiabilă.

 • (2) În cazuri justificate, modificarea prevederilor prezentei convenții se va face prin act adițional.

 • (3) Orice comunicare între părți este transmisă în scris la adresele și persoanele de contact menționate mai

jos:

 • - Pentru Municipiul Oradea, domnul Ilie Bolojan, în calitatea de primar și domnul Eduard Florea, în calitate

de director economic, telefon 0259/437000, fax, e-mail primarie@oradea.ro

 • - Pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea , domnul Grebenișan Gavril -în calitate de manager și doamna Silaghi Maria în calitate de director financiar-contabil, e-mail spitalul.județean@rdsor.ro, telefon/fax 0259/434406, e-mail ... ..., telefon/fax ...

Pentru orice schimbare intervenită cu privire la adresa, numele persoanelor de contract și numerele de telefon, se va notifica cealaltă parte semnatară a prezentei convenții.

VII. Clauze finale

Prezenta convenție s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

Prevederile prezentei convenții intră în vigoare la data semnării acesteia de către toate părțile implicate, ambele exemplare având aceeași valoare juridică

ÎMPRUMUTĂTOR

MUNICIPIUL ORADEA Primar

Ilie Bolojan


ÎMPRUMUTAT

sPitaiui Ciinic juMenean de Urgență Oradea

Manager

Grebenișan Gavrilă

Director Direcția Economică

Control Financiar Preventiv Eduard Florea


Director Financiar-Contabil

Silaghi Maria


Director Direcția Juridică

Eugenia Borbei