Hotărârea nr. 59/2011

privind acceptarea donaţiilor din partea SC CIAC SA constând într-un container tip BK 110 m şi SC Plastor SA constând într-un număr de 400 coşuri pentru deşeuri stradale

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A

privind acceptarea donațiilor din partea SC CIAC SA constând într-un container tip BK 110 m și SC Plastor SA constând într-un număr de 400 coșuri pentru deșeuri stradale

Analizând raportul de specialitate nr. 913/05.01.2011 Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus acceptarea donației din partea SC CIAC SA constând într-un container tip BK 110m, în valoare 25.280,93 lei(TVA inclus) și înregistrarea acestuia în domeniul privat al Municipiului Oradea și acceptarea donației din partea SC PLASTOR SA constând într-un număr de 400 de coșuri pentru deșeuri stradale, în valoare 35.600 lei,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând cont de prevederile art. 36, alin.2, lit.c), alin 6, lit a), pct. 3, 14, art. 45, alin 3 art. 121, alin. 3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă donația din partea SC CIAC SA constând într-un container tip BK 110m, în valoare 25.280,93 lei(TVA inclus) și înregistrarea acestuia în domeniul privat al Municipiului Oradea.

Art.2. Se acceptă donația din partea SC PLASTOR SA constând într-un număr de 400 de coșuri pentru deșeuri stradale, în valoare 35.600 lei.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Direcția Economică

  • •   Serviciul Evidenta Patrimoniu. Delegări de gestiune.

  • •  Direcția Tehnică

  • •   Direcția Juridică

  • •  SC CIAC SA, prin grija Direcției Economice

  • •  SC PLASTOR SA prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr. 59


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila