Hotărârea nr. 587/2011

Privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă totală de 14.626,32 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2011 de către S.C. CONTACT TEHNIC INTERNAŢIONAL SRL

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri, în sumă totală de 14.626,32 lei, datorat bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2011 de către S.C. CONTACT TEHNIC INTERNAȚIONAL SRL

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 154713 din data de 24.06.2011, întocmit de Direcția Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri pentru investiția de natura locuințelor, ansamblul de locuințe B1 -B2 și B3 - B4, în sumă de 14.626,32 lei, datorat bugetului local pe anul 2011 de către SC CONTACT TEHNIC INTERNAȚIONAL SRL,

Având în vedere adresa prin care SC CONTACT TEHNIC INTERNASȚIONAL SRL solicită aprobarea scutirii la plată a impozitului pe clădiri pentru investiția efectuată și recepționată pe str. Ion Alexi, nr. 4, constând în ansamblu de locuințe B1-B2 și B3-B4,

SC CONTACT TEHNIC INTERNAȚIONAL SRL are sediul social în Oradea, str. Gh. Pituț, nr. 1 și este reprezentată legal de dl. GIORGIO MEZZETA în calitate de administrator,

Luând în considerare prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, „art.286 pct.6”, O.G. nr. 92/2003, republicată art. 125 lit.e),

Ținând seama de H.C.L. nr. 407 din 24 iunie 2010, privind aprobarea regulamentului de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri pentru persoane juridice, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea, „art.6”, lit.c), art.11”,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a) și lit. c) și ale art.45 alin.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scutirea la plată a impozitului pe clădiri, pentru investiția de natura locuințelor (bl. B1, B2, B3, B4), în sumă de 14.626,32 lei, datorat bugetului local pentru perioada 01.09.2011-31.12.2011, de către SC CONTACT TEHNIC INTERNAȚIONAL SRL.

Art.2. Se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădiri pentru investiția de natura locuințelor, până la vânzarea lor, dar nu mai mult de 3 ani și în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 de euro, începând cu data de: 01.09.2011.

Art.3. Facilitatea se revizuiește anual, scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru obiectivul de investiție acordându-se pentru valoarea contabilă rămasă în urma vânzării unora din unitățile locative.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.5. prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • •  Direcția Economică - Serv. Impunere Persoane Juridice

 • •  SC CONTACT TEHNIC INTERNAȚIONAL SRL prin grija Direcției Economice - Serviciul Impunere Persoane Juridice,

 • •  Inspectoratul de Concurență Bihor prin grija Direcției Economice - Serviciul Impunere Persoane Juridice,

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 30 august 2011

  Nr.587


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila