Hotărârea nr. 586/2011

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 1 septembrie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 1 septembrie 2011

Analizând Raportul de specialitate nr. 219992 din 11.08.2011, întocmit de Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei și a statului de funcții ale instituției, valabile începand cu data de 1 septembrie 2011;

În conformitate cu Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;

Potrivit Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Ținând cont de Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Văzând Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 42/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă organigrama Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabilă începând cu data de 1 septembrie 2011, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă statul de funcții al Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabil începând cu data de 1 septembrie 2011, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • -   A.N.F.P. București prin grija A.S.C.O

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011

Nr.586


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA COMPARTIMENT RESURSE UMANE-SALARIZARE                   ANEXA NR. 2

STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE POSTURI

Administratia Sociala Comunitara Oradea

VALABIL INCEPAND CU DATA DE 1 SEPTEMBRIE 2011

FUNCTII PUBLICE

Nr.Crt

Functia

Numar Posturi

Total

Conducere

Executie

Ocupate |Vacante

Ocupate

Vacante

FUNCȚII DE CONDUCERE:

1.

Director general

1

1

-

-

-

2.

Director general adjunct

1

0

1

-

-

3

Sef serviciu

6

6

0

-

-

FUNCȚII DE EXECUȚIE:

1.

Consilier juridic

I Superior

1

1

-

2.

Consilier

I Superior

10

9

1

3.

Referent

III Superior

3

3

4.

Consilier

I Principal

29

28

1

5.

Referent

III Principal

1

1

-

6.

Consilier

I Asistent

17

15

2

ȚOȚAL

69

7

1

57

4

POSTURI CONTRACTUALE

SERVICIUL ADMINISTRATIV APROVIZIONARE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad/

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Sef Serviciu

II

1

1

-

-

-

-

-

2

Sofer

M

I

2

-

-

2

-

-

0

3

Ingrijitoare

I

2

-

-

2

-

-

-

TOTAL

5

1

0

4

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

COMPARTIMENT EVIDENTA PATRIMONIULUI,OBIECTE INVENTAR,PROTECTIA MUNCII,PSI,ARHIVA

Nr.crt

Functia

Studii

Grad/

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Inspector de specialitate

S

IA

1

0

1

-

-

-

-

2

Inspector de specialitate

S

I

1

-

1

0

-

-

-

TOTAL

2

0

2

0

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

COMPARTIMENT REPARATII CURENTE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad/

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Muncitor calificat

M

I

2

0

0

2

-

-

-

2

Muncitor calificat

M

II

1

-

0

1

-

-

-

TOTAL

3

0

0

3

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE COMPARTIMENT ACCES-OR

Nr.crt

Functia

Sofer

Studii M

Grad Treapta I

Nr.Posturi

2

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

2

Cond.

Exec.

Des.

1

2

Muncitor calificat

M

I

2

-

0

2

-

-

-

TOTAL

4

0

0

4

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Inspector de specialitate

S

IA

1

-

1

-

-

-

-

2

Inspector de specialitate

S

II

1

0

1

0

0

TOTAL

2

-

2

0

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

COMPARTIMENT COORDONARE CENTRE MULTIFUNCTIONALE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Inspector de specialitate

S

II

5

-

5

-

-

-

-

TOTAL

5

-

5

-

-

0

-

POSTURI CONTRACTUALE

SERVICIUL PREVENIREA MARGINALIZARII SOCIALE

Nr.crt

Funcția

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Referent

M

IA

1

-

1

0

-

-

-

TOTAL

1

-

1

0

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

CENTRUL SOCIAL DE URGENTA SI ADAPOST DE NOAPTE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Inspector de specialitate

S

II

1

-

1

-

-

-

-

2

îngrijitoare

G

I

3

-

0

3

-

-

-

TOTAL

4

-

1

3

-

-

-

POSTURI CONTRACTUALE

CENTRUL DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Medic

S

1

1

2

Asistent social practicant

S

1

1

3

Psiholog

S

1

1

TOTAL

3

0

2

0

0

1

0

CRESA NR. 1

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

II

1

1

2

Educator

S

1

1

3

Insp spec.

S

II

1

1

4

Infirmiera

G/M

6

6

0

5

Ingrijitoare

G

I

2

2

TOTAL

11

1

2

8

0

0

0

CRESA NR.2

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

SSD

II

1

1

2

Educator

S

1

1

3

Infirmiera

G/M

7

7

4

Spalatoreasa

G

1

1

5

Ingrijitoare

G

I

1

1

0

TOTAL

11

1

1

9

0

0

0

CRESA NR.3

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Coordonator cresa

S

II

1

1

2.

Asistent Med.Pr.

PL

1

1

3

Inspector de specialitate

S

II

1

1

4

Infirmiera

G/M

6

6

0

5

Ingrijitoare

G

I

2

2

TOTAL

11

1

2

8

0

0

0

CRESA NR.4

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

II

1

1

2

Inspector de specialitate

S

I

1

1

3

Infirmiera

G/M

6

6

4

Ingrijitoare

G

I

1

1

TOTAL

9

1

1

7

0

0

0

CRESA NR.5

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator Cresa

PL

II

1

1

2

Educator

S/PL/M

S

1

1

0

3

Infirmiera

G/M

5

4

1

4

Ingrijitoare

G

I

1

0

1

TOTAL

8

1

1

4

0

1

1

CRESA NR.6

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

SSD

1

1

0

2

Asistent medical

PL/M

1

1

0

3

Infirmiera

G/M

3

3

0

TOTAL

5

1

1

3

0

0

0

CRESA NR.7

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

1

1

2

Educator

S/PL/M

1

1

0

0

3

Inspector de specialitate

S

I

1

1

4

Infirmiera

G/M

6

6

5

Ingrijitoare

G/M

1

1

TOTAL

10

1

2

7

0

0

0

CRESA NR.8

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

S/PL/M

1

1

0

2

Educator

S/PL/M

1

0

0

1

3

Asistent medical

PL

1

1

4

Infirmiera

G/M

6

3

3

5

Ingrijitoare

G/M

I

1

0

1

TOTAL

10

1

1

3

0

1

4

CRESA NR.9

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

1

1

2

Educator

S/PL/M

4

1

3

3

Infirmiera

G/M

14

6

8

4

Ingrijitoare

G/M

I

2

1

1

TOTAL

21

1

1

7

0

3

9

CRESA NR.10

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Coordonator cresa

S

II

1

1

0

2

Asistent medical

S/SSD/

PL

1

1

0

3

Educator

S

1

1

4

Infirmiera

G/M

5

5

0

5

Ingrijitoare

G

I

1

1

0

TOTAL

9

1

2

6

0

0

0

CRESA NR.11

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Coordonator cresa

S

II

1

0

1

2

Asistent medical

S/SSD/

PL

1

0

1

3

Infirmiera

G/M

5

0

5

4

Ingrijitoare

G

I

1

0

1

TOTAL

8

0

0

0

1

1

6

POSTURI CONTRACTUALE

COMPARTIMENT CABINETE MEDICALE SCOLARE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Medic primar

S

primar

11

-

11

-

-

0

-

2

Medic specialist

S

specialist

5

5

0

3

Medic

S

1

1

0

4

Medic primar stomatolog

S

primar

2

2

5

Medic specialist stoma.

S

specialist

3

3

6

Medic stomatolog

S

3

3

7

Sora medicala

M

principal

1

1

8

Asist. medical comunitar

M/PL

1

1

9

Mediator sanitar

M

1

1

10

Asistent medical

SSD

principal

4

4

11

Asistent medical

SSD

2

2

12

Asistent medical

PL

principal

32

29

3

13

Asistent medical

PL

13

13

TOTAL

79

-

75

0

0

4

-

POSTURI CONTRACTUALE

ASISTENTI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV     291 posturi.

CONDUCERE

EXECUTIE

DESERVIRE

TOTAL

FP      8

PC     12

FP      61

PC      113

As.P.      291

PC     96

FP      69

PC     221

As.P.     291

20

465

96

581

DIRECTOR GENERAL

KONCSEK VADNAI ZITA


CONSILIER

IOANA MIHAELA FLOREA

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Administrația Socială Comunitară Oradea, potrivit notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal nr. 17780, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale de protecție și asistență socială. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 667/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.6

0

1

SERVICIUL SOCIAL

0

5

0

COMP. RESURSE UMANE -

SALARIZARE

0

1

0

COMP. JURIDIC

0

4

0

CENTRUL de INFORMARE pt. CETATENI

0

79

0

COMP. CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

0

2

0

COMP. EVIDENTA PATRIMONIULUI, OBIECTE DE INVENTAR, PROTECȚIA MUNCII, PSI

0

0

4

COMP. PROGRAM ACCES-OR

1

0

4

SERV. ADMINISTRATIV-APROVIZIONARE

0

0

3

COMP. REPARAȚII CURENTE1 1 2ȘU 1.

din care as. pers.ai pers.hand.

II 0 119[8 1

|        din care funcții publice:        |

N)

ro

CD

din care personal contractual

ro o

O

|     A.S.C.O.-TOTAL

CD

m

CD -xl

o

ro CD

CD CD

ro ro

CD 00 —X

-i