Hotărârea nr. 585/2011

privind alocarea sumei de 1000 lei în favoarea Asociaţiei SOS Autism Bihor pentru organizarea unei conferinţe cu participare internaţională pe tema autismului, care va avea loc în luna septembrie 2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind alocarea sumei de 1000 lei în favoarea Asociației SOS Autism Bihor pentru organizarea unei conferințe cu participare internațională pe tema autismului, care va avea loc în luna septembrie 2011

Analizând Raportul de specialitate nr. 220005 din 11.08.2011, prin care Serviciul Programe Sociale din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea propune alocarea, din bugetul de cheltuieli al instituției, a sumei de 1000 lei, în favoarea Asociației SOS Autism Bihor, pentru organizarea unei conferințe cu participare internațională pe tema autismului, care va avea loc în luna septembrie 2011;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit.a) pct. 2, art. 45 alin (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă alocarea, din bugetul de cheltuieli al Administrației Sociale Comunitare Oradea, capitolul 6802 „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, titlul 10 „Alte cheltuieli”, articol 59.11 „Asociații și fundații”, a sumei de 1.000 lei, în favoarea Asociației SOS Autism Bihor, pentru organizarea unei conferințe cu participare internațională pe tema autismului, care va avea loc în luna septembrie 2011.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

  • -  Asociația SOS Autism Bihor

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011

Nr.585


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.