Hotărârea nr. 583/2011

privind aprobarea închirierii a două birouri – Biroul nr. 10 şi Biroul nr. 13, situate în imobilul – Primăria municipiului Oradea – din Oradea, P-ţa Unirii, nr.1, către Compania Naţională Poşta Română S.A şi, respectiv, CEC Bank

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea închirierii a două birouri - Biroul nr. 10 și Biroul nr. 13, situate în imobilul - Primăria municipiului Oradea - din Oradea, P-ța Unirii, nr.1, către Compania Națională Poșta Română S.A și, respectiv, CEC Bank

Analizând Raportul de specialitate nr. 55311 din 29.08.2011, întocmit de Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune aprobarea închirierii a două birouri - Biroul nr.10 și Biroul nr.13, situate în imobilul - Primăria municipiului Oradea - din Oradea, P-ța Unirii nr.1, către Compania Națională Poșta Română S.A și, respectiv, CEC Bank;

Luând în considerare oferta de închiriere, înregistrată sub nr. 51478/2011, pentru Biroul cu nr.13, în suprafață totală de 19,60 mp, CEC Bank oferă o chirie de 100 de lei/lună;

Luând în considerare oferta de închiriere înregistrată sub nr. 51451/2011, prin care Compania Națională Poșta Română S.A, pentru Biroul cu nr.10, în suprafață totală de 20,10 mp, oferă o chirie de 100 lei/lună;

Ținând cont de faptul că atât Compania Națională Poșta Română S.A, cât și CEC Bank sunt companii la care Statul Român, deține pachetul majoritar de acțiuni;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.c), alin.(5) lit.c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă închirierea Biroului nr. 10, situat la parterul imobilului - Primăria municipiului Oradea -având o suprafață utilă de 20,10 mp, către Compania Națională Poșta Română S.A, pentru o perioada de 2 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

Art. 2 Se aprobă închirierea Biroului nr. 13, situat la parterul imobilului - Primăria municipiului Oradea -având o suprafață utilă de 19,60 mp către CEC Bank, pentru o perioadă de 2 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

Art.3 Tarifele pentru închirierea birourilor menționate anterior este de 100 lei/lună.

Art. 4 Toate lucrările cu privire la reamenajarea și dotarea birourilor menționate anterior cad în sarcina beneficiarilor.

Art. 5 Se aprobă încheierea unor convenții de plată a utilităților (energia termică, energia electrică, apă-canal, salubrizare).

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează - Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate

  • -  Compania Națională Poșta Română S.A

  • -  CEC Bank

- Se publică în Monitorul Oficial al judetului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 583 SECRETAR Ionel Vila