Hotărârea nr. 582/2011

privind aprobarea Protocolului de Predare – Primire a imobilului – Complex Cinematografic „LIBERTATEA” – situat în Oradea, str. Independenţei nr.1, înscris în CF 78052 Oradea, nr. topo. 1997/3

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Protocolului de Predare - Primire a imobilului - Complex Cinematografic „LIBERTATEA” -situat în Oradea, str. Independenței nr.1, înscris în CF 78052 Oradea, nr. topo. 1997/3

Analizând Raportul de specialitate nr. 54695 din 17.08.2011, întocmit de Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Protocolului de Predare - Primire a imobilului - Complex Cinematografic „LIBERTATEA” - situat în Oradea, str. Independenței, nr.1, înscris în CF 78052 Oradea, nr. topo 1997/3;

Conform Legii nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;

Ținând cont de faptul că Cinematograful „LIBERTATEA”, figurează la poziția nr. 36 din anexa nr.1 la Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor „România-film”;

Având în vedere Decizia nr. 269/16.03.2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II pct. 1, 2, 5, 9, 11 și 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 295/14.04.2011 privind preluarea din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor „România-film” în domeniul public al Municipiului Oradea și administrarea Administrației Imobiliare Oradea a imobilului situat în Oradea, Str. Independentei nr.1 -Complex Cinematografic LIBERTATEA - înscris în CF 78052 Oradea, nr. Topo 1997/3;

Luând în considerare faptul că, Complexul Cinematografic „LIBERTATEA”, nu face obiectul Ordonanței de urgență nr. 47/11.05.2011, privind reglementarea situației juridice a unor săli și grădini de spectacol cinematografic, precum și a altor imobile, instituția noastră, prin adresa înregistrată sub nr.50381/09.06.2011,

Având în vedere Protocolul de predare - primire a imobilului - Complex Cinematografic „LIBERTATEA” - situat în Oradea, Str Independenței nr.1, înscris in CF 78052 Oradea, nr. Topo 1997/3, încheiat între RADEF România Film și Consiliul Local al municipiului Oradea, conform Legii nr. 303/2008, care cuprinde toate mențiunile legate de mijloacele fixe, bunuri mobile și obiectele de inventar preluate odată cu imobilul,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala, republicata

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă Protocolul de Predare - Primire a imobilului - Complex Cinematografic „LIBERTATEA” - situat în Oradea, str. Independenței, nr.1, înscris în CF 78052 Oradea, nr. topo. 1997/3, încheiat între RADEF România Film și Consiliul Local al municipiului Oradea.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul Documente Proprietate, Serviciul Financiar Contabil

  • - Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea

  • - Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor „România-film” prin grija administrației Imobiliare Oradea

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011                                          CONTRASEMNEAZĂ

Nr.582                                                            SECRETAR

Ionel Vila