Hotărârea nr. 581/2011

privind evacuarea pe cale administrativă a numitului Cata Iosif, care ocupă în mod abuziv locuinţa fond de stat, situată în Oradea, str. Nicolae Iorga, nr. 6

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind evacuarea pe cale administrativă a numitului Cata losif, care ocupă în mod abuziv locuința fond de stat, situată în Oradea, str. Nicolae Iorga, nr. 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 54.689 din 17.08.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea - Compartimentul Locuințe propune aprobarea evacuării pe cale administrativă a numitului Cata Iosif din locuința fond de stat, situată în Oradea, str. Nicolae Iorga, nr. 6;

Conform Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată;

Ținând cont de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare faptul că sus-numitul ocupă imobilul în mod abuziv, întrucât titulară a contractului de închiriere a acestei locuințe a fost concubina sa, Cata Floarea, care a decedat în data de 27.05.2011, iar acesta avea obligația de a elibera și preda locuința pe care o ocupă fără forme legale, obligație pe care nu a îndeplinit-o;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 697/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor care ocupă în mod abuziv locuințele administrate de către Administrația Imobiliară Oradea;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, alin.(5) lit.b) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă evacuarea pe cale administrativă a numitului Cata Iosif, identificat cu C.N.P. 1300222054666, care ocupă în mod abuziv locuința fond de stat din imobilul situat în Oradea, str. Nicolae Iorga, nr. 6. Având în vedere reglementările legislației în vigoare, numitul Cata Iosif nu mai beneficiază de atribuirea unei alte locuințe.

Art. 2 În termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, Compartimentul Locuințe va emite notificare pentru numitul Cata Iosif, nominalizat la art. 1 ca, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea acesteia, să evacueze locuința. În caz contrar se va proceda la evacuarea silită, urmând să suporte consecințele legislației în vigoare.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, cu sprijinul reprezentanților Poliției Municipiului Oradea și a reprezentanților Biroului Întreținere.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile

  • - Poliția Municipiului Oradea

  • - Cata Iosif

- Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius


Oradea, 30 august 2011

Nr.581


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila