Hotărârea nr. 579/2011

privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea familiilor conform anexei nr. 1, din Centrele de Cazare Temporară nr. 2 - 3, situate în Oradea, str. Atelierelor, nr. 13

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea familiilor conform anexei nr. 1, din Centrele de Cazare Temporară nr. 2 - 3, situate în Oradea, str. Atelierelor, nr. 13

Analizând Raportul de specialitate nr. 54.851 din 22.08.2011, întocmit de Administrația Imobiliară Oradea, Serviciul Administrare Imobile, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea evacuării pe cale administrativă a familiilor și a bunurilor acestora, din imobilul Centrelor de Cazare Temporară nr. 2 - 3, situate în Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, fără drept de atribuire a unei alte locuințe;

Având în vedere faptul că prin intermediul locuințelor proprietate a municipiului Oradea, Consiliul Local își realizează politica locativă proprie, atribuție consacrată prin Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare faptul că din evidentele Administrației Imobiliare Oradea rezulta că un număr însemnat de familii și cazuri individuale cazate în Centru nu au mai achitat contravaloarea chiriei și utilităților pentru spatiul deținut în chirie pe o perioada mai mare de 3 luni consecutiv, motiv pentru care sunt incidente prevederile art. 24 lit. b) din legea 114/ 1996 privind locuintele;

Ținând cont de necesitatea unor măsuri administrative de organizare și administrare a fondului locativ, precum și de recuperare a creanțelor față de Administrația Imobiliară Oradea,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) și al art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă evacuarea pe cale administrativă a familiilor și a bunurilor acestora, care sunt restante la plata chiriei și a utilităților, din imobilul Centrelor de Cazare Temporară nr. 2 - 3, situate în Oradea, str. Atelierelor, nr. 13, fără drept de atribuire a unei alte locuințe, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 După comunicarea prezentei hotărârii, Compartimentul Locuințe va emite notificări pentru persoanele nominalizate în anexa 1, pentru ca în termen de 15 zile să evacuaze camerele.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea, cu sprijinul reprezentanților Poliției Municipiului Oradea și a reprezentanților Biroului Întreținere.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul municipiului Oradea

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile

 • - Birou Venituri - Executare Silită

 • - Poliția Municipiului Oradea

 • - Chiriașii prevăzuți în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 30 august 2011

  Nr.579


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.