Hotărârea nr. 578/2011

privind aprobarea statului de funcţii pentru Administraţia Imobiliară Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea statului de funcții pentru Administrația Imobiliară Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 54.585 din 16.08.2011, prin care instituția publică de interes local, Administrația Imobiliara Oradea, propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea statului de funcții pentru Administrația Imobiliară Oradea,

Având în vedere:

 • •   prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicat;

 • •   prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • •   prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

 • •   prevederile Ordinului nr. 42/2011 privind aprobareaNormelormetodologice pentru aplicarea prevederilorLegii nr. 285/2010

privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

 • •   prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

 • •   Avizul favorabil nr. 492639 din 05.08.2010 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pentru funcțiile publice din cadrul instituției;

Se modifică structura Compartimentului Buget prin transformarea unei funcții publice vacante, astfel: funcția publică vacantă de consilier grad profesional principal din cadrul Compartimentului Buget va fi transformată în funcția publică de consilier, grad profesional asistent, funcție pentru care atribuțiile din fișa postului nu necesită complexitatea aferentă gradului profesional principal, conform obiectului de activitate al compartimentului mai sus amintit,

Totodată, se modifică structura Compartimentului Locuințe prin transformarea unei funcții publice vacante, astfel: funcția publică vacantă de consilier grad profesional superior din cadrul acestui birou va fi transformată în funcția publică vacantă de consilier grad profesional asistent, funcție pentru care atribuțiile din fișa postului nu necesită complexitatea aferentă gradului profesional superior,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) litera a), alin. (3) litera b) și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă statul de funcții pentru Administrația Imobiliară Oradea, conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse Umane - Salarizare din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -    Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Compartiment Resurse Umane -Salarizare

 • -    Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011

Nr. 578


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexa la H.C.L. 578/2011

STAT DE FUNCȚII

și număr de personal al Administrației Imobiliare Oradea

Funcții publice - Legea 188/1999 (r2) modif. si actualizata; L 284/2010

Nr. crt.

Funcția publică

Nivel studii

Grad profesional

Număr posturi

Funcții publice de conducere

1

Director general, grad salarizare II

S

1

2

Director general adjunct, grad salarizare II

S

2

3

Șef serviciu, grad salarizare II

S

6

4

Șef birou, grad salarizare II

S

2

Total funcții publice de conducere

11

Funcții publice de execuție

5

Consilier

S

superior

25

6

Consilier

S

principal

12

7

Consilier

S

asistent

19

8

Consilier juridic

S

asistent

5

9

Referent de specialitate

SSD

superior

1

10

Referent de specialitate

SSD

principal

1

11

Referent

M

superior

18

12

Referent

M

principal

1

13

Referent

M

asistent

1

Total funcții publice de execuție

83

Total funcții publice

94

DIRECTOR GENERAL

BELTECHI CRISTIAN

C. RESURSE UMANE - SALARIZARE PALER MALINA