Hotărârea nr. 577/2011

pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL 397/2009 privind Regulamentul de funcţionare şi utilizare a bazei sportive „Bazin Olimpic şi Bazin Acoperit” din Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL 397/2009 privind Regulamentul de funcționare și utilizare a bazei sportive „Bazin Olimpic și Bazin Acoperit” din Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 54.764 din 18.08.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 397/2009 privind modificarea Regulamentului de funcționare și utilizare a bazei sportive „Bazin Olimpic și Bazin Acoperit” din Oradea, situat pe strada Aleea Ștrandului nr. 9,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 397/2009 privind modificarea Regulamentului de funcționare și utilizare a bazei sportive „Bazin Olimpic și Bazin Acoperit”,

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 452/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea și utilizarea bazei Sportive „Bazin Olimpic și Bazin Acoperit” din Oradea,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 183/2009 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea activităților în Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” și Bazinul Acoperit „Crișul” din Oradea,

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3), lit. b, alin. (6) lit. a) pct. 6 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 397/2009 privind modificarea Regulamentului de funcționare și utilizare a bazei sportive „Bazin Olimpic și Bazin Acoperit” din Oradea, situat pe strada Aleea Ștrandului nr. 9, conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă intrarea în vigoare a noilor valori pentru legitimațiile de susținător începând cu data de 01.09.2011, precum și încasarea acestora, ca și în prezent, de către Clubul Sportiv Municipal, care le va da aceeași destinație.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Clubului Sportiv Municipal Oradea.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Clubul Sportiv Municipal Oradea

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Se afișează la imobilul Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”, situat în municipiul Oradea, județul Bihor, pe strada Aleea Ștrandului nr. 9

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011

Nr.577


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

AN E X A I

Privind propunerile de modificare a contribuțiilor lunare pentru beneficiari / persoane fizice care frecventează Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” Oradea, încasate pe bază de legitimație de susținător

Nr. crt.

Contribuție lunară / tip legitimație/ categorii de beneficiari / facilități

În prezent

Contribuție lunară / tip legitimație / categorii de beneficiari / facilități Propunere

1.

75 ron/ lună/ portocaliu

intrare o oră în intervalul rezervat publicului în zilele de luni, miercuri și vineri

100 ron/ lună/ portocaliu

intrare o oră în intervalul rezervat publicului în zilele de luni, miercuri și vineri

2.

75 ron/ lună/ maro

intrare o oră în intervalul rezervat publicului în zilele de marți, joi și sâmbătă

100 ron/ lună/ maro

intrare o oră în intervalul rezervat publicului în zilele de marți, joi și sâmbătă

3.

75 ron/ lună/ ocru

intrare o oră în intervalul rezervat publicului între orele 12:00 - 14:30; 22:00 - 24:00 și duminica toată ziua

100 ron/ lună/ ocru

intrare o oră în intervalul rezervat publicului între orele 12:00 - 14:30; 22:00 - 24:00 și duminica toată ziua

4.

50 ron/ lună/ albastru

pentru copii, sportivi nelegitimați din grupele de performanță înot și polo

20 ore/lună

75 ron/ lună/ albastru

pentru copii, sportivi nelegitimați din grupele de performanță înot și polo 20 ore/lună

5.

50 ron/ lună/ alb

intrare zilnică, o oră, în intervalul 6:00 -8:00

75 ron/ lună/ alb

intrare zilnică, o oră, în intervalul 6:00 -8:00

6.

50 ron/ lună/ gri

intrare sâmbăta - duminica, în intervalul 12:00- 14:00; 18:00-21:00

75 ron/ lună/ gri

intrare sâmbăta - duminica, în intervalul

12:00 - 14:00; 18:00-21:00

7.

50 ron/ lună/ roz

intrare sâmbăta - duminica, pentru familii / 2 adulți și 2 copii / în intervalul 16:00 - 18:00;

75 ron/ lună/ roz

intrare sâmbăta - duminica, pentru familii / 2 adulți și 2 copii / în intervalul 16:00 -18:00;

* Valoarea celorlalte legitimații de susținător rămâne nemodificată

Noile valori la contribuții / valoarea susținerii lunare pentru legitimațiile de susținător vor intra în vigoare începând cu data de 01.09.2011 și vor fi încasate, ca și în prezent, de Clubul Sportiv Municipal, având aceeași destinație.