Hotărârea nr. 576/2011

privind aprobarea preţului de vanzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeţei de 2.474 mp teren, ocupat de parcare şi restaurant Mc Donald’s, situat în Oradea, str. Nufarului, f.n., în favoarea S.C. Mc Donald’s Romania

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețului de vanzare, rezultat din negocierea directă, a suprafeței de 2.474 mp teren, ocupat de parcare și restaurant Mc Donald's, situat în Oradea, str. Nufarului, f.n., în favoarea S.C. Mc Donald's Romania

Analizând Raportul de specialitate nr. 181045/28.07.2011, prin care se propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 2.474 mp teren, ocupat de parcare și restaurant Mc Donald's, situat în Oradea, str. Nufarului, f.n., în favoarea S.C. Mc Donald's România.

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 758/2005 și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 380/2011 privind darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafață de 2.474 mp teren ocupat de parcare și restaurant Mc Donald's, situat în Oradea str. Nufărului, f.n.;

Având în vedere Raportul de evaluare din data de 11.05.2011, întocmit de S.C IT BUSINESS MANAGEMENT S.R.L., conform căruia prețul proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 2.474 mp, ocupat de parcare și restaurant Mc Donald's, este de 212 euro/mp plus T.V.A.;

Conform Notei de negociere nr. 176156 din 21.07.2011, prin care prețul de vânzare a proprietății imobiliare reprezentând teren în suprafață de 2.474 mp, ocupat de parcare și restaurant Mc Donald's, negociat între cele două părți (comisia de negociere și cumpărător) s-a stabilit la suma de 220 euro/mp plus T.V.A.;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c, alin.(5) lit.b), art. 45 alin.(3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă de 544.280 EUR plus T.V.A pentru întreaga suprafață (respectiv 220 euro/mp, plus T.V.A), pentru terenul situatîn Oradea, str. Nufarului, f.n., în favoareaS.C. Mc Donald's Romania.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciile abilitate din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

  • - Biroul Achiziții Publice

  • - S.C. Mc Donald's Romania

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011

Nr.576


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.