Hotărârea nr. 572/2011

privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare în vederea vânzării prin negociere directă, în favoarea SC Energomontaj SA, a suprafeţei de 26.864 mp, din totalul de 27.949 mp, teren identificat conform art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 501/2011, teren aferent construcţiilor proprietatea SC Energomontaj SA, situat în Oradea, str. Ogorului, nr. 36/C

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea întocmirii raportului de evaluare în vederea vânzării prin negociere directă, în favoarea SC

Energomontaj SA, a suprafeței de 26.864 mp, din totalul de 27.949 mp, teren identificat conform art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 501/2011, teren aferent construcțiilor proprietatea

SC Energomontaj SA, situat în Oradea, str. Ogorului, nr. 36/C

Analizând Raportul de specialitate nr. 55313 din 29.08.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea întocmirii raportului de evaluare în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 26.864 mp, din totalul de 27.949 mp, teren identificat conform art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 501/20.07.2011, teren aferent construcțiilor proprietatea SC Energomontaj SA;

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 501/2011 s-a aprobat trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea și constituirea a două loturi cu suprafețele de 19.120 mp, respectiv de 8.829 mp, teren situat în Oradea, str. Ogorului, nr. 36C, reprezentând teren aferent construcțiilor industriale proprietatea SC Energomontaj SA;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2001 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 448/2007;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b), art. 45 alin.(3) și ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă întocmirea raportului de evaluare în vederea vânzării prin negociere directă, în favoarea SC Energomontaj SA, a suprefeței de 26.864 mp, din totalul de 27.949 mp, teren identificat conform art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 501/2011, teren aferent construcțiilor proprietatea SC Energomontaj SA .

Art. 2 Prețul negociat între comisia de negociere și cumpărătorul terenului menționat la art.1 va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul municipiului Oradea

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

- Serviciul Financiar Contabil

  • - Serviciul Licitații - Achiziții Publice

  • - SC Energomontaj SA

- Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011

Nr. 572


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.