Hotărârea nr. 570/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 27.068 mp teren identificat cu nr. cadastral 14000 înscris în C.F. 153785 Oradea, reprezentând Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea, cu terenul aferent

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de

27.068 mp teren identificat cu nr. cadastral 14000 înscris în C.F. 153785 Oradea, reprezentând Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea, cu terenul aferent

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 55299 din data de 29.08.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 27.068 mp teren identificat cu nr. cadastral 14000 înscris în C.F. 153785 Oradea, reprezentând Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea,

Conform C.F. 153785 Oradea, suprafața de 27.068 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14000, este proprietatea Municipiului

Oradea,

Având în vedere Legea nr. 7/1996 actualizată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

În temeiul art.36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeței de 27.069 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14000 înscris în C.F. 153785 Oradea astfel:

Nr.

cadastral desmem brat

CF în care

este înscris

nr. cadastral

Suprafața înscrisă în CF

- mp -

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr.

Cadastral nou constituit - mp -

Observații

14000

153785

27.068

LOT1

13403

Teren pentru construcții

LOT 2

5656

Teren pentru construcții

LOT 3

3764

Teren pentru construcții

LOT 4

4245

Teren pentru construcții

TOTAL

27.068

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a patru noi coli de Carte Funciară, a nr. cadastrale constituite conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat la Art. 1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren proprietate publică a Municipiului Oradea cu destinația de “Teren pentru construcții”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar Contabil — A.I.O.

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

  • •   SpitalulClinicMunicipal„Dr.GavrilCurteanu”OradeapringrijaServiciuluiTerenuridincadrulA.I.O.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011

Nr.570


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.