Hotărârea nr. 57/2011

privind acceptarea donaţiei depusă de domnul Moisi Dan Radu şi soţia Moisi Daniela, reprezentând suprafaţa de 50 mp teren identificat cu nr. cadastral 161830 înscris în C.F. 161830 Oradea situat în Oradea str.Episcop Ion Alexi, cu destinaţia de „drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației depusă de domnul Moisi Dan Radu și soția Moisi Daniela, reprezentând suprafața de 50 mp teren identificat cu nr. cadastral 161830 înscris în C.F. 161830 Oradea situat în Oradea str.Episcop Ion Alexi, cu destinația de „drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr..41334 din data de 25.01.2011 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 50 mp teren identificat cu nr.cadastral 161830 înscris în C.F.161830 Oradea situat în Oradea str.Episcop Ion Alexi, cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.24/11.01.2011 domnul Moisi Dan Radu și soția Moisi Daniela donează Municipiului Oradea suprafața de 50 mp teren identificat cu nr. cadastral 161830 înscris în C.F.161830 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.121 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Moisi Dan Radu și soția Moisi Daniela reprezentând suprafața de 50 mp teren identificat cu nr.cadastral 161830 înscris în C.F.161830 condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Direcția economică : Serviciul Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil;

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Domnul Moisi Dan Radu și soția Moisi Daniela prin grija Serviciului Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011                                               CONTRASEMNEAZĂ

Nr.57 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.