Hotărârea nr. 568/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 1382 mp teren public – drum – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 1382 mp teren public - drum - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 55285 din data de 29.08.2011, prin care Serviciului Terenuri din cadrul

Administrației Imobiliare Oradea solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren, având suprafața măsurată de 1382 mp, teren public , reprezentând - drum - proprietatea publică a Municipiului Oradea,

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de dl. Topograf Balint Iosif, imobilul reprezintă drum public având suprafața măsurată de 1382 mp,

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002;

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru suprafața de 165273 mp. teren identificat cu nr. topo 4581, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 53103/25.08.2011 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren, proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de

1382 mp,

''Nr.Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

4576

3174 Oradea

2381

37

4575/92

7497 Oradea

32133

342

Teren proprietatea publică a Municipiului Oradea

4581

Adeverința

nr.53103/25.08.2011

165273

1003

Total

1382

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului


identificat la art.2, având suprafața măsurată de 1382 mp teren public reprezentând drum - proprietate publică a Municipiului. Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea capitolul străzi.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Direcția Tehnică;

  • •    Instituția Arhitectului Șef;

  • •   Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de gestiune;

  • •   Administrația Imobiliară Oradea;

  • •   Serviciul Financiar Contabil

  • •   Serviciul Terenuri;

  • •   Biroul Cadastru;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011                                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr.568 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.