Hotărârea nr. 567/2011

privind aprobarea demolării rezervoarelor de beton situate în zona str. Piaţa Nucetului nr. 4 (staţia de hidrofor 863), strada Constantin Brâncuşi (staţia de hidrofor 127) şi rezervorul situat în strada Al. Xenopol ( staţia de hidrofor 522)

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea demolării rezervoarelor de beton situate în zona str. Piața Nucetului nr. 4 (stația de hidrofor 863), strada Constantin Brâncuși (stația de hidrofor 127) și rezervorul situat în strada Al. Xenopol ( stația de hidrofor 522)

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. din 55284 din data de 29.08.2011întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea unor măsuri în vederea demolării rezervoarelor de beton situate în zona str. Piața Nucetului nr. 4 (stația de hidrofor 863) cu nr. de inventar 102955, strada Constantin Brâncuși (stația de hidrofor 127) cu nr. de inventar 102740 și rezervorul situat în strada Al. Xenopol (stația de hidrofor 522) cu nr. de inventar 102407,

Ținând cont de faptul că aceste rezervoare nu mai sunt folosite și sunt într-o stare avansată de degradare, prezintă crăpaturi, tencuiala căzută, și de asemenea aceste construcții reprezintă un focar de infecție, servind ca adăpost pentru diferite persoane,

De asemenea, au fost înaintate spre soluționare o serie de adrese din partea asociațiilor de proprietari sau a locatarilor, prin care se solicită demararea urgentă a procedurilor constând în lucrări de reabilitare sau demolare, în scopul amenajării spațiilor,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36 alin.(2) lit. b), c), d), alin.(4) lit.a), alin. (5) lit. b) alin.(6) lit.a), pct. 2, pct.3 și art. 45 alin.(3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea, a activelor fixe, reprezentând rezervoarele de beton având următoarele locații:

 • •   Oradea str. Piața Nucetului nr. 4 (stația de hidrofor 863) având nr. de inventar 102955,

 • •   Oradea str. Constantin Brâncuși (stația de hidrofor 127) cu nr. de inventar 102740

 • •   Oradea str. Al. Xenopol ( stația de hidrofor 522 ) cu nr. de inventar 102407

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și demolarea activelor menționate la Art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. După scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe identificate la Art.1 din prezenta hotărâre, atât Municipiul Oradea cât și Administrația Imobiliară Oradea își vor actualiza corespunzător evidențele contabile / extracontabile aferente.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Tehnic - Compartiment construcții.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune;

 • •   Administrația Imobiliară Oradea;

 • •   Serviciul Financiar Contabil

Serviciul Terenuri;

 • •   Serviciul Tehnic - Compartimentul construcții;

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

 • •  Compania de apă Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011

Nr.567


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila