Hotărârea nr. 564/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 4391 mp teren public – drum - strada Aurel Ciupe – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 4391 mp teren

public - drum - strada Aurel Ciupe - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 55283 din data de 29.08.2011, prin care Serviciului Terenuri din cadrul

Administrației Imobiliare Oradea solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 4391 mp teren public, reprezentând -strada Aurel Ciupe- proprietate publică a Municipiului Oradea,

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de dl. topograf Fekete - Novak Ladislau - Ștefan, imobilul reprezintă strada Aurel Ciupe având suprafața măsurată de 4391 mp,

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de 4391 identificat la art.1 din prezenta hotărâre, având suprafața măsurată de 4391 mp teren public, reprezentând strada Aurel Ciupe - proprietate publică a Municipiului Oradea.

mp.


'"Nr.Topo din care se constituie nr. Cadastral

Nr. CF în care este înscris Nr. Topo.

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

5835/2

16465 Oradea

53727

469

5835/4

8698 Oradea

5561

225

5826/7

1607 Oradea

840

799

Terenul este proprietatea publică a Municipiului Oradea

5826/12

1200

1200

5826/14

69183 Oradea

1236

1236

5826/18

11845

462

Total

4391

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului


Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea capitolul străzi.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •    Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   Direcția Tehnică;

 • •    Instituția Arhitectului Șef;

 • •   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune;

 • •   Administrația Imobiliară Oradea;

 • •   Serviciul Financiar Contabil

 • •    Serviciul Terenuri;

 • •   Biroul Cadastru;

 • •    Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

 • •   Compania de apă Oradea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 30 august 2011

  Nr.564


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.