Hotărârea nr. 563/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren cu suprafaţa de 45 mp, situat în Oradea, str. Cazaban nr. 17, bl. AN49 şi concesionarea directă a suprafeţei de 45 mp teren în favoarea S.C. Cristal Apex S.R.L.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, teren cu suprafața de 45 mp, situat în Oradea, str. Cazaban nr. 17, bl. AN49 și concesionarea directă a suprafeței de 45 mp teren în favoarea S.C. Cristal Apex S.R.L.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 55249 din data de 29.08.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 45 mp, teren și concesionarea suprafeței de 45 mp situat în Oradea, str. Cazaban nr. 17, bl. AN49 în favoarea S.C. Cristal Apex, în vederea extinderii construcției existente, proprietatea acesteia,

Având în vedere Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 449/2011,

În conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.1199/11.05.2011, Avizul CMUAT favorabil nr. 1276/08.12.2010 și Autorizației de construire,

În baza art. 15 din Legea nr. 50 /1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Ținând cont de prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar, Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin.(3) și ale art.123 alin.3) din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă înscrierea într-o nouă coală de Carte Funciară a suprafeței de 22.244 mp. teren identificat conform Adeverinței eliberate de O.C.P.I. Bihor nr.17136/22.03.2011 cu nr.topo.1714/32 din teritoriul cadastral Sântandrei, ca teren proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 45mp astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. adeverința

OCPI Bihor

Suprafața de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Observații

45

1714/32

17136/22.03.2011

22.244

Terenul - Proprietatea municipiului Oradea

Art.3. Se aprobă deschiderea unei Coli de Carte Funciară în vederea trecerii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilului - teren - în suprafață de 45 mp, identificat conform Art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 45 mp teren situat în Oradea, str. Cazaban nr. 17, bl. AN49, identificat la Art.2 din prezenta hotărâre, în vederea extinderii construcției existente în conformitate cu Planul Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 449/28.06.2011.

Art.5. Se aprobă durata concesionării pe o perioada de 25 ani începând cu data întâi a lunii următoare obținerii avizului de legalitate din partea Prefecturii Bihor.

Art.6. Se aprobă redevența de 38,00 lei/mp/an care se va achita începând cu data atribuirii dreptului de concesiune.

Art.7. Redevența menționată la Art.6 din prezenta hotărâre rămâne fixă la nivelul anului în care acesta se aprobă urmând a fi indexată de drept anual, începând din anul următor, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul municipiului Oradea,

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar - Contabil,

  • -   OCPI Bihor,

- S.C. Cristal Apex S.R.L., prin grija Serviciului Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011

Nr.563


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.