Hotărârea nr. 56/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Sabău Gheorghe şi soţia Sabău Rodica, reprezentând suprafaţa de 40 mp teren identificat cu nr.cadastral 165895 înscris în C.F. 165895 Oradea situat în Oradea, str. Drumul Hotarului cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Sabău Gheorghe și soția Sabău Rodica, reprezentând suprafața de 40 mp teren identificat cu nr.cadastral 165895 înscris în C.F. 165895 Oradea situat în Oradea, str. Drumul Hotarului cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.41337 din data de 25.01.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a municipiului Oradea acceptarea donației reprezentând suprafața de 40 mp teren identificat cu nr.cadastral 165895 înscris în C.F.165895 Oradea situat în Oradea str.Drumul Hotarului cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.2181/07.12.2010 domnul Sabău Gheorghe și soția Sabău Rodica donează Municipiului Oradea suprafața de 40 mp teren identificat cu nr.cadastral 165895 înscris în C.F.165895 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.121 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Sabău Gheorghe și soția Sabău Rodica reprezentând suprafața de 40 mp teren identificat cu nr.cadastral 165895 înscris în C.F.165895 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administatia Imobiliară Oradea și domnul Sabău Gheorghe și soția Sabău Rodica.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - direcția Economică: Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Domnul Sabău Gheorghe și soția Sabău Rodica prin grija Serviciului Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011

Nr.56


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi “pentru”.