Hotărârea nr. 558/2011

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 434/28.06.2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 434/28.06.2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54966 din data de 23.08.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea completării hotărârii nr. 434/28.06.2011 cu un articol privind mandatarea d-lui. Cristian Marcel Beltechi - Director General AIO, în vederea emiterii deciziilor de expropriere,

Prin H.C.L. nr. 434/28.06.2011 s-a aprobat declanșarea procedurii în vederea exproprierii suprafeței de 692 mp teren din imobilele situate în Oradea zona Lotus, identificate prin cota de 144/1000 mp din nr. topo 650/15 înscris în CF 167470 Seleuș aflat în proprietatea D-nei Sthal Elena, cota de 449/488 mp din nr. cadastral 4284 înscris în CF ndf 2866 Oradea aflat în proprietatea D-lui Cozma Crăciun și cota de 99/9568 mp din nr. cadastral 1480/2 înscris în CF 163081 Oradea aflat în proprietatea D-lui Kiss Tiberius și soția Kiss Andrea, în vederea realizării obiectivul de investiție “Realizare drum de acces din str. Meiului - str. Seleușului, inclusiv pod peste pârâul Peța” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 279 din 14.04.2011,

Având în vedere că la momentul emiterii H.C.L. nr. 434/28.06.2011, a fost omisă mandatarea d-lui. Cristian Marcel Beltechi - Director General AIO, în vederea emiterii deciziilor de expropriere, se impune completarea acesteia cu un articol prin care se mandatează dl. Cristian Marcel Beltechi - Director General AIO, în vederea emiterii și înregistrării la cartea funciară a deciziei de expropriere și a documentelor necesare operării acestora,

Luând în considerare prevederile Legii 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii 255/2010,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), lit.c), alin.(4) lit.a, alin. (5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă completarea HCL nr.434/2011, cu un nou articol care va avea următorul conținut:

Art.9. Se mandatează Dl. Cristian Marcel Beltechi - Director General AIO, în vederea emiterii deciziilor de expropriere și înregistrarea la CF a acestora și a documentației necesare operării acestora, pentru imobilele din coridorul de expropriere aprobat la art.1 și 2, din H.C.L.434/28.06.2011 cotele afectate de expropriere, precum și pentru exproprierea proprietarilor menționați în tabelul din anexa nr.3, care face parte integrantă din hotărârea nr. 434/28.06.2011”.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • ■   Primarul Municipiului Oradea

  • ■   Direcția Tehnică

  • ■   Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune.

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

  • ■   Serviciul Terenuri;

  • ■   Biroul Cadastru

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

  • ■   dl. Cristian Marcel Beltechi - Director General AIO,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011

Nr.558


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.