Hotărârea nr. 557/2011

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.430/28.06.2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr.430/28.06.2011

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54967 din data de 23.08.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea completării hotărârii nr. 430/28.06.2011, cu un articol privind mandatarea d-lui. Cristian Marcel Beltechi - Director General AIO, în vederea emiterii deciziilor de expropriere,

Prin H.C.L. nr. 430/28.06.2011 s-a aprobat declanșarea procedurii exproprierii unor construcții reprezentând spații de alimentație publică cu terase situate în municipiul Oradea - incinta Ștrandului Municipal, edificate pe nr. cadastrale 7050, 7051, 7052, 7055, 7056 și 7057 înscrise în CF 160023, 160022, 155195, 153347, 160027 și 160026 Oradea aflate în proprietatea unor societăți comerciale, în vederea realizării unui drum de acces aferent obiectivului de investiții “Crearea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea” cuprins în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 400 din 26.05.2011,

Având în vedere că la momentul emiterii H.C.L. Oradea nr. 430/28.06.2011, a fost omisă mandatarea d-lui. Cristian Marcel Beltechi - Director General AIO, în vederea emiterii deciziilor de expropriere, se impune completarea acesteia cu un articol prin care se mandatează dl. Cristian Marcel Beltechi - Director General AIO, în vederea emiterii și înregistrării la cartea funciară a deciziei de expropriere și a documentelor necesare operării acestora,

Luând în considerare prevederile Legii 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii 255/2010,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), lit.c), alin.(4) lit.a, alin. (5) lit. a) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă completarea HCL nr.430/2011,cu un nou articol care va avea următorul conținut:

Art.8. Se mandatează Dl. Cristian Marcel Beltechi - Director General AIO, în vederea emiterii deciziilor de expropriere și înregistrarea la CF a acestora și a documentației necesare operării acestora, pentru imobilele din coridorul de expropriere aprobat la art.1 și 3, precum și pentru exproprierea proprietarilor menționați în tabelul din anexa nr.2 la H.C.L. nr. 430/28.06.2011.”

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea prin Direcția de Dezvoltare Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Direcția Dezvoltare Proiecte cu Finanțare Internațională

  • -   Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune.

  • -   Administrația Imobiliară Oradea;

  • -   Serviciul Terenuri;

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

  • -   dl. Cristian Marcel Beltechi - Director General AIO,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011

Nr.557


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.