Hotărârea nr. 553/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafaţa de 5588 mp teren public – drum şi parcări în zona străzii Gheorghe Doja – proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața de 5588 mp teren public - drum și parcări în zona străzii Gheorghe Doja - proprietate publică a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 54940 din data de 23.08.2011, prin care Serviciului Terenuri solicită

Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului situat în Oradea, reprezentând suprafața măsurată de 5588 mp teren public, reprezentând - drum și parcări în zona străzii Gheorghe Doja - proprietate publică a Municipiului,

În conformitate cu planul de amplasament întocmit de dl. topograf Balint Iosif, imobilul parcări în zona străzii Independenței având suprafața măsurată de 5588 mp teren cu categoria de folosință -drum și parcare, se constituie din nr. topo. 1962 conform adeverinței de suprafață 7637/10.02.2011,

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002,

În baza Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată și a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte Funciară pentru suprafața de 5630 mp. teren identificat cu nr. topo 1962, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 7637/10.02.2011 din teritoriul cadastral Oradea, reprezentând teren public, proprietatea publică a Municipiului Oradea,

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nou format în suprafață de

5588 mp.

'Nr^Topo din care se constituie nr.

Cadastral

Nr.CF în care este înscris Nr.Topo.

Suprafața nr. topo - mp-

Suprafața măsurată ce se constituie in nr. cadastral -mp-

Observații privind categoriile de folosință a terenului

1962

Adeverința

nr.7637/10.02.2011

5630

5588

Teren proprietatea Municipiului Oradea

Total

5588

Art.3. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a imobilului identificat la art.1, având suprafața măsurată de 5588 mp teren public cu destinația -4768 mp drum și 820 mp parcări în zona străzii Gheorghe Doja - proprietate publică a Municipiului.


Art.4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea capitolul străzi cu 4768 mp și parcări cu 820 mp.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Primăria Municipiului Oradea Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • ■   Primarul Municipiului Oradea;

 • ■   Direcția Tehnică;

 • ■    Instituția Arhitectului Șef;

 • ■   Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune;

 • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

 • ■   Serviciul Financiar Contabil

 • ■   Serviciul Terenuri;

 • ■   Biroul Cadastru;

 • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

 • ■   Compania de apă Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011

Nr.553


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.