Hotărârea nr. 552/2011

privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 3275 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Şcoala cu clasele I-VIII „Alexandru Roman”, situată în Oradea, Str. Clujului, nr.106.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a suprafeței de 3275 mp și înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Școala cu clasele I-VIII „Alexandru Roman”, situată în

Oradea, Str. Clujului, nr.106.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 55097 din data de 25.08.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea planului de amplasament și delimitare a terenului în suprafață de 3275 și mp și înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară a imobilului reprezentând Școala cu clasele I-VIII „Alexandru Roman”, situată în Oradea, Str. Clujului nr.106 aflată în proprietatea publică a municipiului Oradea,

În conformitate cu schița cadastrală întocmită de dl. topograf Balint Iosif, imobilul Școala cu clasele I-VIII „Alexandru Roman”, se compune din suprafața de 3275 mp teren și trei corpuri de clădire cu suprafața construită la sol de 1317 mp,

În vederea actualizării inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, atestat prin HG 970/2002,

În baza OUG 206/2000 și a protocolului de predare-primire încheiat în data de 01.08.2000, între Consiliul Local al Municipiului Oradea, prin Administrația Imobiliară Oradea și Inspectoratul Școlar Bihor,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. f) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă constituirea Planului de amplasamen

t și delimitare a imobilu

ui cu suprafața de 3275 mp. astfel:

Suprafața nr.

cadastral nou constituit

- mp. -

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. C.F. în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo ptr. constituirea nr. cadastral -mp-

3275

3950

3848

725

725

3851

1485

1373

3952

3822

255

255

3953

922

922

Art..2. Se aprobă înscrierea în evidentele de publicita

te imobiliară prin desc

hiderea unei noi coli de carte funciară a


imobilului cu suprafața de 3275 mp identificat la art. 1 din prezenta hotărâre reprezentând teren și trei corpuri clădire C1 -Școala cu clasele I-VIII „Alexandru Roman”, C2 și C3 - anexe în suprafață totală de 1317 mp, situate în Oradea, Str. Clujului ,nr.106.

Art.3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitoare la identificarea terenului și a construcțiilor aferente Școala cu clasele I-VIII„Alexandru Roman”, situată în Oradea, Str. Clujului nr.106 cu prevederile prezentei hotărâri.

Art..4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și P.M.O -Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de Gestiune.

Art..5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

- Serviciul Delegare Gestiune

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Terenuri,

- Serviciul Financiar - Contabil

- OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 august 2011

Nr.552

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.