Hotărârea nr. 55/2011

Privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Bolocan Mircea Virgil, reprezentând suprafaţa de 25 mp teren identificat cu nr. cadastral 167230 înscris in C.F. 167230 Oradea situat în Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Bolocan Mircea Virgil, reprezentând suprafața de 25 mp teren identificat cu nr. cadastral 167230 înscris in C.F. 167230 Oradea situat în Oradea str. Dimitrie Anghel cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 41336/ 25.01.2011 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 25 mp teren identificat cu nr. cadastral 167230 înscris in C.F. 167230 Oradea situat în Oradea str. Dimitrie Anghel cu destinația de “drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.1194/09.12.2010 domnul Bolocan Mircea Virgil donează Municipiului Oradea suprafața de 25 mp teren identificat cu nr. cadastral 167230 înscris in C.F. 167230 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.„c”, alin.(5) lit.,,a”, art. 45 lin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Bolocan Mircea Virgil reprezentând suprafața de 25 mp teren identificat cu nr. cadastral 167230 înscris in C.F. 167230 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donator.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărîre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • ■   Primarul Municipiului Oradea;

  • ■   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • ■   Instituția Arhitectului Șef;

  • ■  Directia economică: Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de gestiune

  • ■  Direcția Tehnica -P.M.O;

  • ■   Administrația Imobiliară Oradea;

  • ■   A.I.O. - Serviciul Terenuri;

  • ■   A.I.O. - Serviciul Financiar Contabil;

  • ■   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara;

  • ■  DomnulBolocanMirceaVirgil,pringrijaServiciuluiTerenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011                                             CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 55 SECRETAR

Ionel Vila