Hotărârea nr. 548/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Oltian Danuţiu Ioan şi soţia Oltian Rozalia Eugenia, reprezentând suprafaţa de 1114 mp teren identificat cu nr.cadastral 169051 înscris în C.F. 169051 Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Oltian Danuțiu loan și soția Oltian Rozalia Eugenia, reprezentând suprafața de 1114 mp teren identificat cu nr.cadastral 169051 înscris în C.F. 169051 Oradea situat în Oradea în zona str. Nojoridului cu destinația de „drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.54792 din data de 17.08.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliul Local al municipiului Oradea acceptarea donației reprezentând suprafața de 1114 mp teren identificat cu nr.cadastral 169051 înscris în C.F. 169051 Oradea situat în Oradea str.Nojoridului cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.1214/05.07.2011 domnul Oltian Danuțiu loan și soția Oltian Rozalia Eugenia donează Municipiului Oradea suprafața de 1114 mp teren identificat cu nr. cadastral 169051 înscris în C.F. 169051 Oradea,

Ținând cont de prevederile art.7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Oltian Danuțiu Ioan și soția Oltian Rozalia Eugenia reprezentând suprafața de 1114 mp teren identificat cu nr.cadastral 169051 înscris în C.F. 169051 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Evidență Patrimoniu-Delegări de gestiune,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Domnul Oltian Danuțiu Ioan și soția Oltian Rozalia Eugenia prin grija Serviciului Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius Oradea, 30 august 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.548

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.