Hotărârea nr. 547/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Dudaş Daniel şi soţia Dudaş Claudia Florentina, reprezentând suprafaţa de 35 mp teren identificat cu nr. cadastral 170644 înscris în C.F. 170644 Oradea situat în Oradea în zona str. Cireşilor cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Dudaș Daniel și soția Dudaș Claudia Florentina, reprezentând suprafața de 35 mp teren identificat cu nr. cadastral 170644 înscris în C.F. 170644 Oradea situat în Oradea în zona str. Cireșilor cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.54794 din data de 19.08.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea acceptarea donației reprezentând suprafața de 35 mp teren identificat cu nr. cadastral 170644 înscris în C.F.170644 Oradea situat în Oradea str. Cireșilor cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.536/15.07.2011 domnul Dudaș Daniel și soția Dudaș Claudia Florentina donează Municipiului Oradea suprafața de 35 mp teren identificat cu nr. cadastral 170644 înscris în C.F. 170644 Oradea,

Ținând cont de prevederile art.7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Dudaș Daniel și soția Dudaș Claudia Florentina reprezentând suprafața de 35 mp teren identificat cu nr. cadastral 170644 înscris în C.F.170644 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul Municipiului Oradea,

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • -    Instituția Arhitectului Șef,

  • -   Serviciul Evidență Patrimoniu Delegări de gestiune,

  • -   Direcția Tehnică,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • -   Domnul Dudaș Daniel și soția Dudaș Claudia Florentina prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 30 august 2011                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr.547 SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.