Hotărârea nr. 546/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Bota Ionel Marius şi soţia Bota Otilia Daciana, reprezentând suprafaţa de 63 mp teren identificat cu nr. cadastral 170398 înscris în C.F.170398 Oradea situat în Oradea în zona str. Podgoria cu destinaţia de „drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Bota Ionel Marius și soția Bota Otilia Daciana, reprezentând suprafața de 63 mp teren identificat cu nr. cadastral 170398 înscris în C.F.170398 Oradea situat în Oradea în zona str. Podgoria cu destinația de „drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.54798 din data de 19.08.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea acceptarea donației reprezentând suprafața de 63 mp teren identificat cu nr. cadastral 170398 înscris în C.F.170398 Oradea situat în Oradea str. Podgoria cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.2486/02.08.2011 domnul Bota Ionel Marius și soția Bota Otilia Daciana donează Municipiului Oradea suprafața de 63 mp teren identificat cu nr. cadastral 170398 înscris în C.F. 170398 Oradea,

Ținând cont de prevederile art.7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Bota Ionel Marius și soția Bota Otilia Daciana reprezentând suprafața de 63 mp teren identificat cu nr. cadastral 170398 înscris în C.F.170398 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Domnul Bota Ionel Marius și soția Bota Otilia Daciana prin grija Serviciului Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius Oradea, 30 august 2011

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.546

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.