Hotărârea nr. 542/2011

privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de domnul Goina Silviu şi soţia Goina Viorica, reprezentând suprafaţa de 64 mp teren identificat cu nr. cadastral 170373 înscris în C.F. 170373 Oradea situat în Oradea în zona str. Stupilor cu destinaţia de „drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea ofertei de donație depusă de domnul Goina Silviu și soția Goina Viorica, reprezentând suprafața de 64 mp teren identificat cu nr. cadastral 170373 înscris în C.F. 170373 Oradea situat în Oradea în zona str. Stupilor cu destinația de „drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.54791 din data de 19.08.201 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliul Local al municipiului Oradea acceptarea donației reprezentând suprafața de 64 mp teren identificat cu nr. cadastral 170373 înscris în C.F. 170373 Oradea situat în Oradea str. Stupilor cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.2484/30.06.2011 domnul Goina Silviu și soția Goina Viorica donează Municipiului Oradea suprafața de 64 mp teren identificat cu nr. cadastral 170373 înscris în C.F. 170373 Oradea,

Ținând cont de prevederile art.7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „c”, alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) și art. 121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Goina Silviu și soția Goina Viorica reprezentând suprafața de 64 mp teren identificat cu nr. cadastral 170373 înscris în C.F. 170373 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de „drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Domnul Goina Silviu și soția Goina Viorica prin grija Serviciului Terenuri din cadrul Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 30 august 2011

Nr.542

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.