Hotărârea nr. 541/2011

pentru darea în administrarea Consiliului Judeţean Bihor a terenului identificat cu nr. cadastrale 13126, 13127, 166126, 166127, 166128, 167688, 167644, 167645 şi 167629 Oradea, în vederea realizării lucrărilor de închidere a depozitului neconform de deşeuri din municipiul Oradea, str. Matei Corvin f.n. prin proiectul „Sistem de management integrat

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru darea în administrarea Consiliului Județean Bihor a terenului identificat cu nr. cadastrale 13126, 13127, 166126, 166127, 166128, 167688, 167644, 167645 și 167629 Oradea, în vederea realizării lucrărilor de închidere a depozitului neconform de deșeuri din municipiul Oradea, str. Matei Corvin f.n. prin proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în Județul Bihor”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 54963 din data de 23.08.2011, prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea, darea în administarea Consiliului Județean Bihor a terenului identificat cu nr. cadastrale 13126, 13127, 166126, 166127, 166128, 167688, 167644, 167645 și 167629 Oradea pentru realizarea lucrărilor de închidere a depozitului neconform de deșeuri din municipiul Oradea, aferent proiectului ''Sistem de management integrat al deșeurilor solide în Județul Bihor”, pe perioada derulării acestui proiect,

Ținând cont de Adresa Direcției Tehnice din cadrul Consiliului Județean Bihor nr. 3729/2011, înregistrată la Administrația Imobiliară Oradea cu nr. 53348/2011;

În baza Programului Operațional Sectorial - Mediu - Axa prioritară 2 - Sector managementul deșeurilor,

Conform Anexei 5 la HG nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor;

În conformitate cu art.12 din Legea nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin (2), lit ”c”, alin (5), lit.”a”,alin. (6), lit.”a”,pct.9 și art 45 alin (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.I. (1.1.) Se aprobă darea în administrarea Consiliului Județean Bihor a suprafeței totale de 221.179 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 13126, 13127, 166126, 166127 și 166128 Oradea, în vederea realizării lucrărilor de închidere a depozitului neconform de deșeuri din municipiul Oradea, aferent proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor solide în Județul Bihor", conform Anexei nr. 1 (Planul de situație), care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(1.2.) Se dă acordul pentru transmitere în administrarea Consiliului Județean Bihor a suprafeței totale de 23.364 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 167688, 167644, 167645 și 167629 Oradea, în vederea realizării lucrărilor de închidere a depozitului neconform de deșeuri din municipiul Oradea, aferent proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor solide în Județul Bihor", după finalizarea procedurii de preluare a terenului de la C.F.R.

(2) Se aprobă durata transmiterii în administrare pe o perioadă începînd cu 01.10.2011 și pînă la finalizarea lucărilor de închidere a depozitului de deșeuri situat pe terenul menționat la Art.1 din prezenta Hotărîre, aferent proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor solide în Județul Bihor".

Art.II. Lucrările de închidere a depozitului neconform de deșeuri din municipiul Oradea se vor realiza pe terenul care se află în domeniul public al municipiul Oradea.

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

 • - Consiliul Județean Bihor- Direcția Tehnică - Compartimentul Mediu,

 • - Primarul municipiului Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea -Serviciul Terenuri,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

 • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


  Oradea, 30 august 2011

  Nr.541


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.