Hotărârea nr. 540/2011

privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 179 mp. şi concesionarea directă a suprafeţei de 179 mp. teren, situat în Oradea, sos. Borsului nr.23A, în favoarea S.C. PARISOT GREEN SOFA S.R.L., în vederea reglementării accesului la reţeaua stradală

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 179 mp. și concesionarea directă a suprafeței de 179 mp. teren, situat în Oradea, sos. Borsului nr.23A, în favoarea S.C. PARISOT GREEN SOFA S.R.L., în vederea reglementării accesului la rețeaua stradală

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.54964 din data de 23.08.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 179 mp. și concesionarea directă a suprafeței de 179 mp. teren, situat în Oradea, șos. Borsului nr.23A, în favoarea S.C. PARISOT GREEN SOFA S.R.L., în vederea reglementării accesului la rețeaua stradală,

Având în vedere că prin Aviul C.M.U.A.T. nr. 380/20.04.2011 s-a avizat favorabil solicitarea S.C. PARISOT GREEN SOFA S.R.L. privind creerea de acces direct din stradă, la imobilul situat pe șos. Borșului nr. 23A,

Prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului, s-a identificat suprafața de 179 mp. teren, necesar realizării accesului direct din stradă conform cu Planul de situație, propusă anexă la Aviul C.M.U.A.T, cu afectarea nr. topo 4133/10, 4138/14 și 4129/54 înscrise în C.F. 1702 Episcopia Bihor proprietatea Statului Român,

În baza art. 15 alin.1 lit.”a” din Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea lucrărilor de construire,

Luând în considerare Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată,

Având în vedere art. 36 (1) din Legea nr 18/1991 republicată, privind fondul funciar,

Ținând cont de art. 10 alin. 2 din legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se apro

bă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 179 mp. astfel:

Nr. topo din care se constituie noul nr. cadastral

C.F.-ul în care este înscris nr.

cadastral

Suprafața nr. topografic înscrisă în C.F.

- mp -

Suprafața dezlipită din nr. topografic pentru constituirea nr.

cadastral

- mp -

4133/10

1702 Episcopia Bihior

588

46

4138/14

380

38

4129/54

5.669

95

TOTAL

179 mp.

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate imobiliară prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară, a nr.cadastral cu suprafața de 179 mp., constituit prin Planul de amplasament și delimitare a imobilului aprobat conform Art.1 din prezenta hotărâre, reprezentând teren proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă redevența de 10,00 lei/mp/an pentru concesionarea terenului identificat cu nr.cadastral constituit conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat conform Art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă durata de 20 ani, pentru concesionarea terenului identificat cu nr.cadastral constituit conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului aprobat conform Art.1 din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.10.2011.

Art.5. Redevența menționată Art.3 din prezenta hotărâre, rămâne fixă la nivelul anului în care acesta se aprobă, urmând a fi indexată de drept anual, începând din anul următor, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri se încredințază Administrația Imobiliară Oradea.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor,

 • - Primarul municipiului Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

 • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

 • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

 • - S.C. PARISOT GREEN SOFA S.R.L., prin grija Serviciului Terenuri.

  Oradea, 30 august 2011

  Nr.540


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Delorean Ion Iulius


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila