Hotărârea nr. 54/2011

privind acceptarea donaţiei depusă de domnul Putyer Geza şi soţia Putyer Viorica, reprezentând suprafaţa de 79 mp teren identificat cu nr. cadastral 167237 înscris în C.F. 167237 Oradea situat în Oradea str. Adevărului cu destinaţia de “drum public”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației depusă de domnul Putyer Geza și soția Putyer Viorica, reprezentând suprafața de 79 mp teren identificat cu nr. cadastral 167237 înscris în C.F. 167237 Oradea situat în Oradea str. Adevărului cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.41079 din data de 20.01.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației reprezentând suprafața de 79 mp teren identificat cu nr. cadastral 167237 înscris în C.F. 167237 Oradea, situat în Oradea str.Adevărului, cu destinația de „drum public”,

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr.1696/02.12.2010 și a încheierii de rectificare 260/10.01.2011 domnul Putyer Geza și soția Putyer Viorica, donează Municipiului Oradea suprafața de 79 mp teren identificat cu nr. cadastral 167237 înscris în C.F. 167237 Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c), art.45 alin.(3) și art.121 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă oferta de donație depusă de domnul Putyer Geza și soția Putyer Viorica reprezentând suprafața de 79 mp teren identificat cu nr. cadastral 167237 înscris în C.F. 167237 Oradea condiționat de încheierea contractului de donație în formă autentică și de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către donatori.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la Art.1 din prezenta Hotărâre, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Introducerea utilităților necesare pe drumul public nou creat, se va face în funcție de prioritățile și resursele financiare alocate, corelat cu necesitățile municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Instituția Arhitectului Șef,

  • - Direcția Economica: Evidență Patrimoniu - Delegări de gestiune,

  • - Direcția Tehnică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Terenuri,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Financiar Contabil,

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • - Domnul Putyer Geza și soția Putyer Viorica prin grija Serviciului Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 27 ianuarie 2011                                             CONTRASEMNEAZĂ

Nr.54 SECRETAR Ionel Vila