Hotărârea nr. 536/2011

privind aprobarea organigramei şi a numărului de posturi ale ADMINISTRAŢIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 15 august 2011

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organigramei și a numărului de posturi ale ADMINISTRAȚIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 15 august 2011

Analizând Raportul de specialitate nr. 219390 din data de 02.08.201 întocmit de Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de posturi ale instituției, valabile începând cu data de 15 august 2011,

Tinand cont de următoarele prevederi legale:

 • > Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2011 privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și completată prin OUG nr. 84/2010 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 91/2011 pentru aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011;

 • > Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;

 • > OUG nr. 84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • > Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;

 • > Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, completată și modificată prin Legea nr. 285/2010.

 • > Ordinului nr. 42/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

 • > Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

 • > Legea nr. 263/2007 privind inființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;

 • > HCL nr. 504/2011 privind aprobarea parteneriatului încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Parohia Romano-Catolică Sf. Iosif, care ne pune la dispoziție în folosința gratuită spațiul situat la mansarda imobilului situat în Oradea, str. Traian Lalescu nr.39 și Administrația Imobiliară Oradea, în vederea înființării Creșei nr.11 cu o capacitate de aproximativ 30 de locuri;

 • > HCL nr. 505/2011 privind extinderea cu încă o grupă cu 20 de locuri a Creșei nr.8 „Casuța Piticilor”, str. Mihai Viteazu nr.6 și cu încă 2 grupe cu 40 de locuri a Creșei nr. 9 „Casuța din Poienița” , str. Poieniției, nr.2/a;

 • > Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2011 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2011;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), alin (3) lit. b) si art. 45 alin.1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organigrama și numărul de posturi ale Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 15 august 2011, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă statul de funcții al Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabil începând cu data de 15 august 2011, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Primarul municipiului Oradea,

 • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

 • - Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • - A.N.F.P. BUCUREȘTI, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea,

 • - se publică pe site-ul www.oradea.ro și în Monitorul Oficial al Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 4 august 2011                                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr.536 SECRETAR

Ionel Vila

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA COMPARTIMENT RESURSE UMANE-SALARIZARE                   ANEXA NR. 2

STAT DE FUNCTII SI NUMAR DE POSTURI Administratia Sociala Comunitara Oradea VALABIL INCEPAND CU DATA DE 15 AUGUST 2011

FUNCTII PUBLICE

Nr.Crt

Functia

Numar Posturi

Total

Conducere

Executie

Ocupate |Vacante

Ocupate

Vacante

FUNCȚII DE CONDUCERE:

1.

Director general

1

1

-

-

-

2.

Director general adjunct

1

0

1

-

-

3

Sef serviciu

6

3

3

-

-

FUNCȚII DE EXECUȚIE:

1.

Consilier juridic

I Superior

1

1

-

2.

Consilier

I Superior

10

10

-

3.

Referent

III Superior

3

3

4.

Consilier

I Principal

29

29

5.

Referent

III Principal

1

1

-

6.

Consilier

I Asistent

17

16

1

ȚOȚAL

69

4

4

60

1

POSTURI CONTRACTUALE

SERVICIUL ADMINISTRATIV APROVIZIONARE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad/

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Sef Serviciu

II

1

1

-

-

-

-

-

2

Sofer

M

I

2

-

-

2

-

-

0

3

Ingrijitoare

I

2

-

-

2

-

-

-

TOTAL

5

1

0

4

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

COMPARTIMENT EVIDENTA PATRIMONIULUI,OBIECTE INVENTAR,PROTECTIA MUNCII,PSI,ARHIVA

Nr.crt

Functia

Studii

Grad/

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Inspector de specialitate

S

IA

1

0

1

-

-

-

-

2

Inspector de specialitate

S

I

1

-

1

0

-

-

-

TOTAL

2

0

2

0

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

COMPARTIMENT REPARATII CURENTE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad/

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Muncitor calificat

M

I

2

0

0

2

-

-

-

2

Muncitor calificat

M

II

1

-

0

1

-

-

-

TOTAL

3

0

0

3

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE COMPARTIMENT ACCES-OR

Nr.crt

Functia

Sofer

Studii M

Grad Treapta I

Nr.Posturi

2

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

2

Cond.

Exec.

Des.

1

2

Muncitor calificat

M

I

2

-

0

2

-

-

-

TOTAL

4

0

0

4

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

SERVICIUL PROGRAME SOCIALE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Inspector de specialitate

S

IA

1

-

1

-

-

-

-

2

Inspector de specialitate

S

II

1

0

1

0

0

3

Referent

M

IA

1

-

1

0

-

-

-

TOTAL

3

-

3

0

-

-

0

POSTURI CONTRACTUALE

COMPARTIMENT COORDONARE CENTRE MULTIFUNCTIONALE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Inspector de specialitate

S

II

5

-

5

-

-

-

-

TOTAL

5

-

5

-

-

0

-

POSTURI CONTRACTUALE

CENTRUL SOCIAL DE URGENTA SI ADAPOST DE NOAPTE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Inspector de specialitate

S

II

1

-

1

-

-

-

-

2

îngrijitoare

G

I

3

-

0

3

-

-

-

TOTAL

4

-

1

3

-

-

-

POSTURI CONTRACTUALE

CENTRUL DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Medic

S

1

1

2

Asistent social practicant

S

1

1

3

Psiholog

S

1

1

TOTAL

3

0

2

0

0

1

0

CRESA NR. 1

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

II

1

1

2

Educator

S

1

1

3

Insp spec.

S

II

1

1

4

Infirmiera

G/M

6

6

0

5

Ingrijitoare

G

I

2

2

TOTAL

11

1

2

8

0

0

0

CRESA NR.2

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

SSD

II

1

1

2

Educator

S

1

1

3

Infirmiera

G/M

7

7

4

Spalatoreasa

G

1

1

5

Ingrijitoare

G

I

1

1

0

TOTAL

11

1

1

9

0

0

0

CRESA NR.3

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Coordonator cresa

S

II

1

1

2.

Asistent Med.Pr.

PL

1

1

3

Inspector de specialitate

S

II

1

1

4

Infirmiera

G/M

6

6

0

5

Ingrijitoare

G

I

2

2

TOTAL

11

1

2

8

0

0

0

CRESA NR.4

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

II

1

1

2

Inspector de specialitate

S

I

1

1

3

Infirmiera

G/M

6

6

4

Ingrijitoare

G

I

1

1

TOTAL

9

1

1

7

0

0

0

CRESA NR.5

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator Cresa

PL

II

1

1

2

Educator

S/PL/M

S

1

1

0

3

Infirmiera

G/M

5

4

1

4

Ingrijitoare

G

I

1

0

1

TOTAL

8

1

1

4

0

1

1

CRESA NR.6

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

SSD

1

1

0

2

Asistent medical

PL/M

1

1

0

3

Infirmiera

G/M

3

3

0

TOTAL

5

1

1

3

0

0

0

CRESA NR.7

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

1

1

2

Educator

S/PL/M

1

1

0

0

3

Inspector de specialitate

S

I

1

1

4

Infirmiera

G/M

6

6

5

Ingrijitoare

G/M

1

1

TOTAL

10

1

2

7

0

0

0

CRESA NR.8

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

S/PL/M

1

1

0

2

Educator

S/PL/M

1

0

0

1

3

Asistent medical

PL

1

1

4

Infirmiera

G/M

6

3

3

5

Ingrijitoare

G/M

I

1

0

1

TOTAL

10

1

1

3

0

1

4

CRESA NR.9

Nr.crt

Functia

Studii

Grad

Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1.

Coordonator cresa

PL

1

1

2

Educator

S/PL/M

4

1

3

3

Infirmiera

G/M

14

6

8

4

Ingrijitoare

G/M

I

2

1

1

TOTAL

21

1

1

7

0

3

9

CRESA NR.10

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Coordonator cresa

S

II

1

1

0

2

Asistent medical

S/SSD/

PL

1

1

0

3

Educator

S

1

1

4

Infirmiera

G/M

5

5

0

5

Ingrijitoare

G

I

1

1

0

TOTAL

9

1

2

6

0

0

0

CRESA NR.11

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Coordonator cresa

S

II

1

0

1

2

Asistent medical

S/SSD/

PL

1

0

1

3

Infirmiera

G/M

5

0

5

4

Ingrijitoare

G

I

1

0

1

TOTAL

8

0

0

0

1

1

6

POSTURI CONTRACTUALE

COMPARTIMENT CABINETE MEDICALE SCOLARE

Nr.crt

Functia

Studii

Grad Treapta

Nr.Posturi

Posturi Ocupate

Posturi Vacante

Cond.

Exec.

Des.

Cond.

Exec.

Des.

1

Medic primar

S

primar

11

-

11

-

-

0

-

2

Medic specialist

S

specialist

5

5

0

3

Medic

S

1

1

0

4

Medic primar stomatolog

S

primar

2

2

5

Medic specialist stoma.

S

specialist

3

3

6

Medic stomatolog

S

3

3

7

Sora medicala

M

principal

1

1

8

Asist. medical comunitar

M/PL

1

1

9

Mediator sanitar

M

1

1

10

Asistent medical

SSD

principal

4

4

11

Asistent medical

SSD

2

2

12

Asistent medical

PL

principal

32

29

3

13

Asistent medical

PL

13

13

TOTAL

79

-

75

0

0

4

-

POSTURI CONTRACTUALE

ASISTENTI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV     291 posturi.

CONDUCERE

EXECUTIE

DESERVIRE

TOTAL

FP      8

PC     12

FP      61

PC      113

As.P.      291

PC     96

FP      69

PC     221

As.P.     291

20

465

96

581

DIRECTOR GENERAL

KONCSEK VADNAI ZITA


CONSILIER

IOANA MIHAELA FLOREA

A.S.C.O.-TOTAL

C

E

D

T

20

464

97

581

din care personal contractual

12

112

97

221

din care funcții publice:

8

61

0

69

din care as. pers.ai pers.hand.

1 291

1

291


CONSILIUL LOCAL


ORGANIGRAMA valabila incepand cu data de 15 AUGUST 2011

ADMINISTRATIA SOCIALA COMUNITARA ORADEA


|          PRIMAR

|        VICEP

RIMAR


anexa nr. 1


APROBAT, PRIMAR

Ilie Bolojan


COMP. AJUTOR SOCIAL

CENTRU SOC. DE URGENTA SI ADAPOST DE NOAPTE

O

co

IO

-

o

CM

Legenda:
Personal contractual


DIRECTOR GENERAL

KONCSEK VADNAI ZITA


CONSILIER

IOANA MIHAELA FLOREA