Hotărârea nr. 535/2011

privind mandatarea d-lui Andrei Borbely – consilier juridic, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în instanţă, în dosarul nr.8830/111/2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea d-lui Andrei Borbely - consilier juridic, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în instanță, în dosarul nr.8830/111/2011

Analizând Raportul de Specialitate nr.181430 din data de 28.07.2011 prin care Direcția Juridică propune mandatarea d-lui Borbely Andrei - consilier juridic în cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în instanță, în dosarul nr.8830/111/201,

Având în vedere citația Tribunalului Bihor - Secția Comercială, emisă la data de 11 iulie 2011, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr.170112/J/14.07.2011 și la Administrația Socială Comunitară Oradea sub nr.218400/CJ/21.07.2011, prin care Consiliul Local al municipiului Oradea este chemat în instanță în data de 02 noiembrie 2011 ora 12,00 în calitate de pârât, în proces cu VIDICAN RITA în calitate reclamant pentru Fond -anulare act emis de autorități publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Ținând seama de Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ,

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se mandatează d-l Andrei Borbely - consilier juridic în cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în instanță, în dosarul nr.8830/111/2011.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea și d-l consilier juridic Andrei Borbely.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • -  Primarul Municipiului Oradea,

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -   d-l Andrei Borbely - consilier juridic în cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea,

  • -   Direcția Juridică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 4 august 2011

Nr.535


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila