Hotărârea nr. 533/2011

privind darea avizului favorabil în vederea funcţionării începand cu anul şcolar 2011 – 2012, a Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” cu nivelurile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal

ROMANIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea avizului favorabil în vederea funcționării începând cu anul școlar 2011 - 2012, a Colegiului Național „Mihai Eminescu” cu nivelurile de învățământ primar, gimnazial și liceal

Analizând Raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr.53878 din 03.08.2011, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea acordarea avizului favorabil în vederea funcționării începând cu anul scolar 2011 - 2012, a Colegiului Național „Mihai Eminescu” cu nivelurile de invatamant primar, gimnazial si liceal.

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr.185742/2011, prin care Inspectoratul Școlar Județean Bihor, solicită avizul favorabil în vederea funcționării începând cu anul scolar 2011 - 2012, a Colegiului Național „Mihai Eminescu” cu nivelurile de învățământ primar, gimnazial și liceal cât și avizul favorabil cu privire la desfășurarea activității claselor I - IV, secția romană, preluate de la Școala cu clasele I-VIII „George Coșbuc” Oradea, în clădirea situată în Oradea, str. Stanisoarei,

Ținând cont de necesitatea reorganizării și luării unor măsuri de optimizare a rețelei școlare și eficientizare a utilizării spațiilor de învățământ și a resurselor financiare,

Avand in vedere prevederile art.19, art.61, art.95 din Legea nr.1/2011 - Legea educației naționale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art.36 alin. (2) lit.d), alin.(6) lit.a pct.1 și art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul favorabil în vederea funcționării începând cu anul școlar 2011 - 2012, a Colegiului Național „Mihai Eminescu” cu nivelurile de învățământ primar, gimnazial și liceal.

Art.2. Se acordă avizul favorabil în vederea desfășurării activității claselor I - IV, secția romană, preluate de către Colegiului Național „Mihai Eminescu” de la Școala cu clasele I-VIII „George Coșbuc” Oradea, în clădirea situată în Oradea, str. Stanisoarei.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Oradea,

  • -    Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Compartimentul documente de proprietate,

  • -   Direcția Economică,

  • -   Inspectoratul Scolar Judetean Bihor, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • -   Scoala cu clasele I-VIII „George Coșbuc” Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • -   Colegiului National „Mihai Eminescu”Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • -   se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 04 august 2011

Nr. 533

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.