Hotărârea nr. 532/2011

privind acordarea avizului favorabil în vederea comasării prin absorbţie a Şcolii cu clasele I – VIII „Alexandru Roman” Oradea cu Grupul Şcolar Sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului favorabil în vederea comasării prin absorbție a Școlii cu clasele I - VIII „Alexandru Roman” Oradea cu Grupul Școlar Sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 53877 din 03.08.2011, prin care se propune acordarea avizului favorabil în vederea comasării prin absorbție a Școlii cu clasele I - VIII „Alexandru Roman” Oradea cu Grupul Școlar Sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea,

Având în vedere adresa înregistrată sub nr.185735/2011, prin care Inspectoratul Școlar Județean Bihor, ne solicită avizul favorabil în vederea comasării prin absorbție a Școlii cu clasele I - VIII „Alexandru Roman” Oradea cu Grupul Școlar Sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea,

Ținând cont de necesitatea reorganizării și luării unor masuri de optimizare a rețelei școlare și eficientizare a utilizării spațiilor de învățământ și a resurselor financiare,

Având în vedere prevederile art.19, art.61, art.95 din Legea nr.1/2011 - Legea educației naționale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin. (2) lit.„d”, alin.(6) lit. „a” pct. 1 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se acordă avizul favorabil în vederea comasării prin absorbție a Școlii cu clasele I - VIII „Alexandru Roman” Oradea cu Grupul Școlar Sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează - Administrația Imobiliară Oradea, Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Grupul Școlar Sanitar „Vasile Voiculescu”.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •  Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate.

  • •  Primăria municipiului Oradea - Direcția Economică

  • •   Inspectoratul Școlar Județean Bihor prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Școala cu clasele I-VIII „Alexandru Roman” prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Grupului Școlar Sanitar „Vasile Voiculescu” prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor, și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 04 august 2011

Nr. 532


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.