Hotărârea nr. 531/2011

privind acordarea avizului favorabil în vederea mutării Grupului Şcolar Sanitar „Vasile Voiculescu”,

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului favorabil în vederea mutării Grupului Școlar Sanitar „Vasile Voiculescu”, din imobilul situat în Oradea, str. Primăriei nr.13, în imobilul situat în Oradea, Str. Clujului nr.66

Analizând Raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 53876 din data de 03.08.2011 prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea acordarea avizului favorabil în vederea mutării Grupului Școlar Sanitar „Vasile Voiculescu” din imobilul situat în Oradea, str.Primăriei nr.13, în imobilul situat în Oradea, Str.Clujului nr.66,

Luând în considerare Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr.185735/2011, prin care Inspectoratul Școlar Județean Bihor, solicită avizul favorabil în vederea mutării Colegiului Economic „Partenie Cosma”, din imobilul situat în Oradea, str.Clujului nr.66, în imobilul din cadrul Campusului Școlar situat în Oradea, str. Armatei Române nr.1,

Ținând cont de necesitatea reorganizării și luării unor măsuri de optimizare a rețelei școlare și eficientizare a utilizării spațiilor de învățământ și a resurselor financiare,

Avand in vedere prevederile art.19, art.61, art.95 din Legea nr.1/2011 - Legea educației naționale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin. (2) lit.d), alin.(6) lit.a pct.1 și art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul favorabil în vederea mutării Grupului Școlar Sanitar „Vasile Voiculescu”, din imobilul situat în Oradea, str. Primăriei nr.13, în imobilul situat în Oradea, Str. Clujului nr.66.

Art.2. Se acordă avizul favorabil în vederea funcționării Grupului Școlar Sanitar „Vasile Voiculescu” ca personalitate juridică în imobilul situat în Oradea, Str. Clujului nr.66, începând cu data de 01.09.2011.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul Municipiului Oradea,

  • -   Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile,

  • -   Administrația Imobiliară Oradea - Compartimentul documente de proprietate,

  • -   Direcția Economică,

  • -   Inspectoratul Școlar Județean Bihor, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • -   Grupul Școlar Sanitar „Vasile Voiculescu”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • -   se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 04 august 2011

Nr. 531

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.