Hotărârea nr. 530/2011

privind acordarea avizului favorabil în vederea mutării Colegiului Economic „Partenie Cosma”, din imobilul situat în Oradea, str.Clujului nr.66, în imobilul – Campus Şcolar - situat în Oradea, Str.Armatei Romane nr.1

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului favorabil în vederea mutării Colegiului Economic „Partenie Cosma”, din imobilul situat în Oradea, str.Clujului nr.66, în imobilul - Campus Școlar - situat în Oradea, Str.Armatei Romane nr.1

Analizând Raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 53875 din data de 03.08.2011, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea darea avizului favorabil în vederea mutării Colegiului Economic „Partenie Cosma”, din imobilul situat în Oradea, str.Clujului nr.66, în imobilul - Campus Școlar - situat în Oradea, Str.Armatei Romane nr.1,

Luând în considerare Adresa înregistrată la Primăria municipiului Oradea sub nr.185735/03.08.2011, prin care Inspectoratul Școlar Județean Bihor, solicită avizul favorabil în vederea mutării Colegiului Economic „Partenie Cosma” din imobilul situat în Oradea, str.Clujului nr.66, în imobilul din cadrul Campusului Școlar situat în Oradea, str.Armatei Romane nr.1,

Ținând cont de necesitatea reorganizării și luării unor măsuri de optimizare a rețelei școlare și eficientizare a utilizării spațiilor de învățământ și a resurselor financiare,

Avand in vedere prevederile art.19, art.61, art.95 din Legea nr.1/2011 - Legea educației naționale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin. (2) lit.d), alin.(6) lit.a pct.1 și art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul favorabil în vederea mutării Colegiului Economic „Partenie Cosma”, din imobilul situat în Oradea, str.Clujului nr.66, în corpul de clădire cu 24 de Săli de clase din imobilul din cadrul Campusului Școlar situat în Oradea, str.Armatei Române nr.1.

Art.2. Se acordă avizul favorabil în vederea funcționării Colegiului Economic „Partenie Cosma” ca personalitate juridică în imobilul de clădire cu 24 de Săli de clasă din cadrul Campusului Școlar situat în Oradea, str. ArmateiRomânenr.1,începândcudatade01.09.2011.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Primarul Municipiului Oradea,

  • - Instituția Prefectului - județul Bihor,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile,

  • - Administrația Imobiliară Oradea - Compartimentul documente de proprietate,

  • - Direcția Economică,

  • - Inspectoratul Școlar Județean Bihor, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - Colegiul Economic „Partenie Cosma”, prin grija Administrației Imobiliare Oradea,

  • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 04 august 2011

Nr. 530

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.