Hotărârea nr. 529/2011

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Administraţia Imobiliară Oradea şi Asociaţia „Down” Oradea România, pe o perioada de 10 ani pentru imobilul situat în Oradea, Str. Louis Pasteur nr. 42

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Administrația Imobiliară Oradea și Asociația „Down”

Oradea România, pe o perioada de 10 ani pentru imobilul situat în Oradea, Str. Louis Pasteur nr. 42

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, înregistrat sub nr. 53736 din 01.08.2011, prin care se propune aprobarea încheierii unui contract de comodat între Administrația Imobiliară Oradea și Asociația „Down” Oradea, pe o perioada de 10 ani pentru imobilul situat în Oradea, Str. Louis Pasteur nr.42,

Ținând cont de adresa înregistrată sub nr.178919/2011, prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea solicită rezilierea contractului de comodat nr.13/2003 pentru spațiul situat în Oradea, P-ta 1 Decembrie nr. 9, întrucât pe amplasamentul acestui imobil urmează să fie implementat proiectul cu denumirea „Reabilitare și Modernizare Centru de Îngrijire Copii din Piața 1 Decembrie nr.9”, care a fost aprobat spre finanțare și respectiv încheierea unui nou contract de comodat cu Asociația „Down” Oradea, pentru spațiul situat în Oradea, str. Louis Pasteurnr.42, avândîn vedere proiectul intitulat “Reabilitare și extindere imobil situat în strada Louis Pasteur nr. 42, pentru obiectivul: centru de zi Iedera pentru copiii cu sindrom Down”,

Ținând cont de faptul ca beneficiarii direcți și cuantificabili sunt 76 de persoane luate în evidența Asociației „Down”, 20 de persoane care sunt acum în îngrijirea centrului, tineri și adulți cu sindrom Down, dar și tineri și adulți cu alte dizabilități compatibile comportamental cu sindromul Down și respectiv peste 150 de familii ale persoanelor afectate de sindrom Down (beneficiari indirecți) care frecventează Centrul de zi, care vor înregistra o creștere a calității vieții în urma beneficierii de serviciile centrului pentru un membru al familiei acestora, diagnosticat cu sindromDown,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin. (5) lit. „b” și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă încheierea începând cu data de 01.08.2011, a unui contract de comodat între Administrația Imobiliară Oradea și Asociația „Down” Oradea România, pe o perioada de 10 ani, pentru imobilul situat în Oradea, Str. Louis Pasteur nr.42.

Art.2. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.361/31.03.2004, privind prelungirea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire, a imobilului situat în Oradea, P-ta 1 Decembrie în favoarea Asociației Down Oradea România.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează: Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Administrația Imobiliară Oradea: - Serviciul Administrare Imobile, Compartimentul documente de proprietate.

  • •   Asociația „Down” Oradea România prin grija Administrației Imobiliare Oradea

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 04 august 2011

Nr. 529


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.