Hotărârea nr. 527/2011

privind participarea la Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti a Municipiului Oradea în vederea depunerii spre finanţare către Administraţia Fondului pentru Mediu a proiectului „Realizarea unei piste de biciclişti pe relaţia Pod Sovata – Băile 1 Mai”, asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului, acordul privind punerea la dispoziţie, pentru realizarea proiectului, a terenului, precum şi aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici p

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind participarea la Programul de realizare a pistelor pentru bicicliști a Municipiului Oradea în vederea depunerii spre finanțare către Administrația Fondului pentru Mediu a proiectului „Realizarea unei piste de bicicliști pe relația Pod Sovata - Băile 1 Mai”, asigurarea contribuției proprii necesare implementării proiectului, acordul privind punerea la dispoziție, pentru realizarea proiectului, a terenului, precum și aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții mai sus menționat

Analizând raportul de specialitate nr. 186041 din 03.08.2011, prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune asigurarea contribuției proprii necesară implementării proiectului „Realizarea unei piste de bicicliști pe relația Pod Sovata - Băile 1 Mai”, acordul privind punerea la dispoziție pentru realizarea proiectului, a terenului, precum și aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții menționat, în cadrul Programului de realizare a unor piste pentru bicicliști;

Ținând cont de Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1730/17.06.2011 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de realizare a pistelor pentru bicicliști;

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Ținând seama de prevederile HG nr. 970/2002, privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor anexa 2 pozițiile 104 - Calea Aradului, în suprafață de 58.800 mp, 529 -str. Oneștilor, în suprafață de 9.030 mp , 6831 - malul pârâului Peța, și a CF nr. 85510, 85491, 85493, 85495, 95497, 85465, 85469, 85467, 85474, 85488, 85484, 85486, 85482, 85480, 85478, 85476, 85464, 85461, 85472, 85460, 85508, 85947,

Luând în considerare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și d) și ale art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.I. 1 Se aprobă participarea la Programul de realizare a pistelor pentru bicicliști a Municipiului Oradea în vederea depunerii spre finanțare către Administrația Fondului pentru Mediu a proiectului „Realizarea unei piste de bicicliști pe relația Pod Sovata - Băile 1 Mai”.

2 Se aprobă darea acordului privind punerea la dispoziție, pentru realizarea proiectului, a terenului în suprafață totală de 8.982 mp (din care 4685 mp aflați în administrarea Administrației Bazinale Crișuri Oradea) suprafață delimitată de Pod Sovata - str. Oneștilor, Calea Aradului, - malul pârâului Peța, până la drumul public dintre str. Depozitelor până la intersecția cu str. Ogorului, malul pârâului Peța până la limita unității administrativ teritoriale Oradea cu Comuna Sânmartin, teren ce aparține domeniului public al Municipiului Oradea, conform Anexei nr. 2, pozițiile 104 - Calea Aradului în suprafață de 58800 mp, 529 - str. Oneștilor în suprafață de 9030 mp , 6831 - malul pârâului Peța, din HG nr. 970/2002, privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor și a CF nr. 85510, 85491, 85493, 85495, 95497, 85465, 85469, 85467, 85474, 85488, 85484, 85486, 85482, 85480, 85478, 85476, 85464, 85461, 85472, 85460, 85508, 85947.

Art .II. Se desemnează d-na Popa Ioana-Maria în calitatea de responsabil de proiect.

Art.III. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Realizarea unei piste de bicicliști pe relația Pod Sovata -Băile 1 Mai”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori tehnico-economici: -Beneficiar: Municipiul Oradea

-Valoarea totală a proiectului:2.496.634,00lei, inclusiv TVA ,din care C+M: 2.169.699,00 lei

- Durata de realizare: 12 luni

-Finanțarea investiției: Surse asigurate din bugetul AFM și contribuție proprie

Cheltuieli eligibile: 2.472.523,00 lei

  • - 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în sumă de 247.252,30 lei, reprezentând contribuția proprie a municipiului Oradea, necesară implementării proiectului;

  • - 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în sumă de 2.225.270,70 lei, reprezentând finanțarea de la Fondul

pentru Mediu.

Cheltuieli neeligibile: 24.111,00 lei, suportate integral de către Primăria municipiului Oradea, astfel:

  • - Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, în sumă de 1.364,00 lei;

  • - Comisioane, cote, taxe, costul creditului, în sumă de 22.747,00 lei;

- Alte cheltuieli neeligibile.

Art.IV. Se asigură contribuția proprie a Municipiului Oradea, în valoare de 247.252,30 lei, necesară implementării proiectului, din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Oradea.

Art.V. Se asigurară finanțarea cheltuielilor neeligibile, în sumă de 24.111,00 lei, din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Oradea.

Art.VI. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului județului Bihor

-   Primarul municipiului Oradea

  • -   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea

  • -    Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 04 august 2011

Nr. 527


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.