Hotărârea nr. 525/2011

privind aprobarea participării Municipiului Oradea şi aprobarea noii contribuţii proprii în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare şi refacere scuaruri în Piaţa Unirii, Oradea, jud. Bihor”, în vederea contractării în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Municipiului Oradea și aprobarea noii contribuții proprii în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Unirii, Oradea, jud. Bihor”, în vederea contractării în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană

Analizând raportul de specialitate nr. 183111/01.08.2011, întocmit de Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se propune aprobarea participării Municipiului Oradea și aprobarea noii contribuții proprii în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Unirii, Oradea, jud. Bihor”, în vederea contractării în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servici;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 736/2010, privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea studiilor (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție ), Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea contribuției proprii și suportarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Unirii, Oradea, jud. Bihor”, în vederea depunerii în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și d) și ale art. 45 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea, prin Consiliul Local Oradea - Primăria Municipiului Oradea la proiectul „Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Unirii, Oradea, jud. Bihor”, care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul Poli de dezvoltare urbană.

Art.2. Se aprobă studiul (Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție ), Proiectul Tehnic și noii indicatori tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Unirii, Oradea, jud. Bihor”.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a proiectului: 21.034.742,80 lei

din care C+M                17.319.574 lei (cu TVA)

Durata investiției:                  18 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 21.034.742,80 lei:

- fonduri structurale - 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului + fonduri de la bugetul de stat - 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 16.998.646,00 lei;

  • - fonduri de la bugetul local, contribuția Municipiului Oradea: 2% din costurile eligibile în valoare de 339.972,92 lei

  • - Cheltuielile neeligibile includ:

- Cheltuieli cu privire la T.V.A: 4.036.096,80 lei

Art.3. Se aprobă noua contribuție proprie în valoare de 339.972,92 lei și suportarea cheltuielilor neeligibile, în valoare de 4.036.096,80 lei, reprezentând valoare TVA, în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Unirii, Oradea, jud. Bihor”, în vederea depunerii în cadrul Programului Operațional Regional 20072013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Primarul municipiului Oradea

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • -  Direcția Economică

  • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 04 august 2011

Nr. 525


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila