Hotărârea nr. 524/2011

privind aprobarea participării municipiului Oradea la Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor, în sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare nerambursabilă din perioada 18 iulie – 19 august 2011, cu proiectul intitulat ”Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor situate în perimetrul Uzinei de apă de pe str. Clujului nr. 196 şi a dealului de pe str. Branului”

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării municipiului Oradea la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor, în sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare nerambursabilă din perioada 18 iulie - 19 august 2011, cu proiectul intitulat "Îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor situate în perimetrul Uzinei de apă de pe str. Clujului nr. 196 și a dealului de pe str. Branului”

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 186945 din 04.08.2011 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune participarea municipiului Oradea la Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor, în sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare nerambursabilă din perioada 18 iulie - 19 august 2011, cu proiectul intitulat ”Îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor situate în perimetrul Uzinei de apă de pe str. Clujului nr. 196 și a dealului de pe str. Branului,

Ținând cont de oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile prin intermediul Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradat, derulat de către Administrația Fondului pentru Mediu, sesiunea de finanțare 18 iulie - 19 august 2011,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin.2 lit.b), lit.d); alin.4 lit.a), lit.d), lit.e), lit.f); alin.6 lit.a) pct. 11, pct.14 respectiv art.45 alin.2 lit.a), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Oradea la proiectul "Îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor situate în perimetrul Uzinei de apă de pe str. Clujului nr. 196 și a dealului de pe str. Branului”.

Art.2. Se aprobă împădurirea în cadrul proiectului a unei suprafețe totale de 86,10 ha, din care 84,10 ha situate în Oradea, str. Clujului - Uzina de apă și 2,00 ha situat în Oradea, str. Branului. Suprafața de teren cuprinsă în Fișa perimetrului de ameliorare - str. Clujului este de 84,10 ha, iar suprafața cuprinsă în Fișa perimetrului de ameliorare - str. Branului este de 2 ha. Suprafețele determinate conform ridicărilor topografice sunt de 84,10 ha - str. Clujului, respectiv 2,00 ha str. Branului.

Art.3. Se aprobă desemnarea d-lui Sărac Ionuț ca responsabil de proiect;

Art. 4. Se dă acordul cu privire la susținerea tuturor cheltuielilor neeligibile ocazionate de implementarea prezentului proiect din Bugetul de Venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea;

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea;

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 04 august 2011

Nr. 524


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila