Hotărârea nr. 521/2011

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeţei totale de 26677 mp teren situat în Oradea , Calea Aradului intersecţie cu Calea Sântandreiului , identificat cu nr. cadastrale 13073, 13072 şi 13071 înscrise în CF nr. 85230, 85229 şi 85228 Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței totale de 26677 mp teren situat în Oradea , Calea Aradului intersecție cu Calea Sântandreiului , identificat cu nr. cadastrale 13073, 13072 și 13071 înscrise în CF nr. 85230, 85229 și 85228 Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 53767 din 02.08.2011 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea trecerii în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 17178 mp teren situat în Oradea, Calea Aradului intersecție cu Calea Sântandreiului, identificat cu nr. cadastral 13073 din teritoriul cadastral Oradea, înscris în CF.85230 Oradea,

Conform CF. 85230, 85229 și 85228 Oradea, terenul identificat cu nr. cadastrale 13073, 13072 și 13071 având suprafețele de 17178 mp, 5933 mp și 3566 mp constituie proprietatea privată a Municipiului Oradea, în baza HCL nr. 24/2007, și transmis în folosință gratuită în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. e) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADE A

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietate publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 17178 mp identificat cu nr. cadastral 13073 înscris în CF 85230 Oradea.

Art.2. Se aprobă trecerea în proprietate publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 5933 mp identificat cu nr. cadastral 13072 înscris în CF 85229 Oradea.

Art.3. Se aprobă trecerea în proprietate publică a Municipiului Oradea a suprafeței de

3566 mp identificat cu nr. cadastral 13071 înscris în CF 85228 Oradea.

Art.4. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea, cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   P.M.O. - Serviciul Evidentă Patrimoniu, Delegări de Gestiune

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciul Financiar Contabil

-   Serviciul Terenuri

-    O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 04 august 2011

Nr. 521


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.