Hotărârea nr. 519/2011

privind darea acordului de principiu pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a monumentului istoric Sinagoga Neologă din Piaţa Independenţei - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a monumentului istoric Sinagoga Neologă din Piața Independenței - Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 174294 din 19.07.2011, prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune aprobarea executării lucrărilor de reabilitare și întreținere a clădirii Sinagoga Neologă, monument istoric, proprietate a comunității Evreiești, și în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, cu finanțare din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), și ale art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă executarea lucrărilor de reabilitare și întreținere la clădirea monument istoric Sinagoga Neologă, proprietate a comunității Evreiești, și în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, cu finanțare din cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România.

Art.2. Se aprobă elaborarea studiului de fezabilitate destinat executării lucrărilor de reabilitare și întreținere la clădirea monument istoric proprietate a Comunității Evreiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei, fără TVA, pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar executării lucrărilor de reabilitare și întreținere la clădirea monument istoric, proprietate a Comunității Evreiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă efectuarea modificărilor care intervin în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al municipiului Oradea, rezultate din alocarea sumei de 100.000 lei, fără TVA, pentru realizarea obiectivului de investiții cu denumirea de mai sus, prin grija Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințreză Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Economică.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea

  • -   Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 20 iulie 2011

Nr. 519


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila