Hotărârea nr. 518/2011

privind darea avizului de principiu pentru realizarea unei piste de biciclişti care să asigure legătura dintre Calea Borşului – Calea Oneştilor – Calea Aradului – Str.Făgăraşului – Cartierul Nufărul

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea avizului de principiu pentru realizarea unei piste de bicicliști care să asigure legătura dintre Calea Borșului - Calea Oneștilor - Calea Aradului - Str.Făgărașului - Cartierul Nufărul

Analizând raportul de specialitate nr. 174278 din 19.07.2011, prin care Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională propune aprobarea realizării unei piste de bicicliști care să asigure legătura dintre Calea Borșului - Calea Oneștilor - Calea Aradului - Str.Făgărașului - Cartierul Nufărul, prin accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului de realizare a unor piste pentru bicicliști;

Ținând cont de Ordinul nr. 1730/17.06.2011 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclisti, emis de Ministerul Mediului și Pădurilor;

Conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și ale art.45 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă realizarea unei piste de bicicliști care să asigure legătura dintre Calea Borșului - Calea Oneștilor - Calea Aradului - str.Făgărașului - Cartierul Nufărul, dupa un traseu care va fi delimitat prin studiul de fezabilitate care va fi elaborat în acest sens.

Art.2. Se aprobă depunerea proiectului pentru realizarea pistei de bicicliști la Administrația Fondului pentru Mediu în perioada de depunere a proiectelor, care se desfășoară între 14 iulie 2011 - 20 august 2011;

Art.3. Se aprobă realizarea studiului de fezabilitate și alocarea unei sume de 50.000 lei, fără TVA, pentru realizarea studiului de fezabilitate și a altor documentații solicitate prin ghidul de finanțare;

Art.4. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei, fără TVA din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al municipiului Oradea, și autorizarea Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Oradea pentru a efectua modificările care intervin în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul municipiului Oradea

  • -   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei municipiului Oradea

  • -   Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 20 iulie 2011

Nr. 518


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila