Hotărârea nr. 517/2011

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 547 din 28 iulie 2005 privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor lunare privind consumul de apă rece, pentru imobilele sociale situate în Oradea, str. Voltaire, nr. 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 547 din 28 iulie 2005 privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor lunare privind consumul de apă rece, pentru imobilele sociale situate în Oradea, str. Voltaire, nr. 2

Analizând raportul de specialitate nr. 52975 din 19.07.2011, întocmit de Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 547 din 28 iulie 2005 privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor lunare privind consumul de apă rece, pentru imobilele sociale situate în Oradea, str. Voltaire, nr. 2;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b) și d), alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.2 și ale art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 547 din 28 iulie 2005 privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor lunare privind consumul de apă rece, pentru imobilele sociale situate în Oradea, str. Voltaire, nr. 2.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea

  • - Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 20 iulie 2011

Nr. 517


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila