Hotărârea nr. 515/2011

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “ Parcelare, desecare şi amenajare pentru extinderea Cimitirului Municipiului Oradea cu 57552 mp ”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

“ Parcelare, desecare și amenajare pentru extinderea Cimitirului Municipiului Oradea cu 57552 mp ”

Analizând raportul de specialitate nr. 164468/08.07.2011, întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “ Parcelare, desecare și amenajare pentru extinderea Cimitirului Municipiului Oradea cu 57552 mp ”;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 836/28.09.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Parcelare, desecare și amenajare teren de 10 ha pentru extinderea Cimitirului Municipal”;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 190/29.03.2010 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare pentru trei imobile situate în Oradea, zona Cimitir Municipal, reprezentând teren în suprafață de 16492 mp, 3460 mp și 26436 mp, în vederea constituirii unui drum de legătură între Șoseaua de Centură a Municipiului Oradea și Str. Atelierelor;

Potrivit Notei de fundamentare nr. 4192 din 05.07.2011, privind necesitatea și oportunitatea investiției pentru obiectivul de investiții „Parcelare, desecare și amenajare pentru extinderea Cimitirului Municipal Oradea cu 57552 mp”, întocmită de Administrația Domeniului Public S.A. Oradea;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și d) și art. 45 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Parcelare, desecare și amenajare pentru extinderea Cimitirului Municipiului Oradea cu 57552 mp”, cu următoarele : CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

Ordonator principal de credite:...............................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar :..............................................................Administrația Domeniului Public SA Oradea

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției:     3975,37 mii lei / 933,98 mii euro (inclusiv TVA),

din care C+M :                 3662,31 mii lei / 858,99 mii euro (inclusiv TVA)

(pret la 20.06.2011 ; euro = 4,2635 lei)

Eșalonarea investiției INV/C+M

Anul I                  3975,37 mii lei / 3662,31 mii lei

933,98miieuro/858,99miieuro

Capacități :

Drumuri

-alei incinta                                           2,359 Km

Împrejmuire și porți

- împrejmuiri                                         736,11 ml ; H= 2 m


- 1 poartă auto și un acces pietonal

Iluminat exterior

-iluminatexterior-lungimereteailuminat               2400m

-stalpi de iluminat                     22 buc

Rețea apă canal

 • - rețea canalizarea menajeră

 • - rețea de drenaj

 • - rețea de apă

 • - podețe tubulare, Dn 1000 mm Sistematizare pe verticală

 • - amenajare teren; degajare teren Durata de realizare a investiției :


100 m


1650 m


600 m

4 buc


57552 mp

8 luni


FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse legal constituite, conform listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget.

Art.2. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 836 din 28.09.2009, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Parcelare, desecare și amenajare teren 10 ha pentru extinderea Cimitirului Municipal”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Domeniului Public


Oradea.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -   Primarul municipiului Oradea

 • -   Direcția Tehnică

 • -   Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • -  Direcția Economică

 • -   Administrația Domeniului Public Oradea

 • -   Se afișează pe site-ul www.oradea.ro


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius


Oradea, 20 iulie 2011

Nr. 515


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel VilaRomania-Bihor-Oradea

str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26

Tel. 0374/009457,

Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com

J05/2418/2004

cod fiscal: RO 17073600

UNI EN ISO 14001:2004
LUCRAREA:

PARCELARE, DESECARE ȘI AMENAJARE PENTRU

EXTINDEREA CIMITIRULUI MUNICIPAL ORADEA CU 57552 mp

BENEFICIAR:

S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. reprezentată legal prin dir. gen. Andrica Liviu

CONTRACT NR.: 407/16.06.2011

FAZA:

STUDIU DE FEZABILITATE

COORDONATOR PROIECT: ing. BALOGH S. Csaba

IUNIE.2011


UNI EN ISO 14001:2004CAPITOLUL A: Piese scrise

 • (1) Date generale:

 • 1. denumirea obiectivului de investiții:

PARCELARE, DESECARE SI AMENAJARE PENTRU EXTINDEREA CIMITIRULUI MUNICIPAL ORADEA CU 57552 mp

 • 2. amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul):

Județul Bihor, Municipiul Oradea, strada Toamnei, nr. 1

 • 3. titularul investiției:

S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. reprezentată legal prin dir. gen. Andrica Liviu

 • 4. beneficiarul investiției:

S.C. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. reprezentată legal prin dir. gen. Andrica Liviu

 • 5. elaboratorul studiului:

S.C. RONO AQUA S.R.L.

 • (2) Informații generale privind proiectul:

1. situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului:

Situat în municipiul Oradea str. Toamnei nr.1, Cimitirul municipal Oradea este administrat de S.C ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC (ADP) S.A Oradea, are în prezent o suprafata de 65 ha cu un număr de 115 parcele cu alei asfaltate, curent, apă în procent de 30%.

Decedații pe timp de iarnă se depun la capele iar pe timp de vară la camera frigorifică. Transportul decedaților se efectuează cu o autoutilitară cu dotări în conformitate cu normele impuse de U.E. Înhumările zilnice se fac de la capelele: Hașaș, Municipală, Frențiu, Steinberger (în funcție de religie). În cimitir funcționează firme private pentru amenajări morminte.

Prin tema de proiectare se dorește extinderea cimitirului municipal prin parcelarea unei suprafețe de 57552 mp, realizarea unor lucrări de desecare a terenului, asigurarea de alei de circulație pietonale și auto, asigurarea utilităților necesare funcționării (iluminat artificial, alimentare cu apă, grup sanitar etc).

În prezent amplasamentul nu este traversat de utilități dar sunt depozitate blocuri de beton, moloz de la lucrări de demolare și alte materiale.


UNI EN ISO 14001:2004Amplasamentul studiat se află în administrația S.C ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC (ADP) S.A Oradea . În prezent amplasamentul este accidentat, pe el existând depozite de moloz, blocuri de beton rezultate din demolări etc. Amplasamentul nu este traversat de rețele de utilități.

2. descrierea investiției:

9

 • a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico economic selectat:

Pentru investiția de față nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

Lucrarea are ca scop extinderea cimitirului municipal prin pacelarea unei suprafețe de 57552 mp, realizarea unor lucrări de desecare a terenului, asigurarea de alei de circulație pietonale și auto, asigurarea utilităților necesare funcționării.

Obiectivul urmărit este extinderea cimitirului municipal cu un număr de aprox. 4300 noi locuri de înhumare și asigurarea infrastructurii necesare funcționării în această zonă.

 • b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

- scenarii propuse (minim două):

Scenariul 1:

Realizarea extinderii Cimitirului Municipal Oradea cu o suprafata de 57552 mp prin parcelare si delimitarea parcelelor prin alei pietonale, fara a se realiza retele edilitare de alimentare cu apa , canalizare menajera , pluviala si drenaj.

Accesul la parcele se va realiza printr-o rețea de alei cu o structură rutieră rigidă având următoarea stratificație:

 • ■  20 cm beton de ciment rutier - BcR 4,0 conform SR 183-1: 1995;

 • ■  15 cm piatră spartă, conform SR 667:2000;

 • ■  20 cm balast, conform SR 662:2002;

Partea carosabilă va avea lățimea de 5,00m pentru tronsoanele colectoare (principale) și de 3,00m pentru cele secundare. Panta transversală a părții carosabile va fi de 2,5%. Acostamentele se prevăd din piatră spartă cu lățimea de 0,50m și panta transversală de 4%.

Colectarea apelor pluviale se va realiza prin șanțuri în taluz natural (înierbate) aflate de o parte și alta a aleilor. Pentru asigurarea contiunității șanțurilor se prevăd podețe din tuburi de beton 0500.

Scenariul 2:

Realizarea extinderii Cimitirului Municipal cu o suprafata de 57552 mp si asigurarea utilitatilor de apa, canalizare menajera, canalizare pluviala, drenuri pentru desecare si alei de acces la parcele.


UNI EN ISO 14001:2004Canalizarea menajera: Canalizarea menajera propusa va avea o lungime de 100 m cu racord la caminul de canalizare menajera existent pe partea stanga a strazii Ogorului (in directia de mers spre Real)

Canalizarea pluviala: Canalizarea pluviala propusa a se realiza va urma traseul aleilor ce delimiteaza parcelele. Deversarea se va face gravitational, apele de ploi vor fi colectate de pe suprafata aleilor prin intermediul unor guri de scurgere, si deversate in santul ce desparte cimitirul vechi de parcela prevazuta pentru extindere. Lungimea canalizarii pluviale este de aproximativ 2400m si este prevazuta din conducta de tipul PVC Dn315. Alimentare cu apa: Pentru asigurarea apei potabile s-a prevazut realizarea unui racord la reteaua de apa din strada Ogorului printr-o conducta de PEHD DN 110 PN6. Lungimea totala a retelei de apa va fi de aproximativ 450m. Pentru situatii de incendiu ao fost prevazuti doi hidranti supraterani Dn80 . La reteaua nou creata se vor racorda si doua cismele stradale pentru uzul curent al populatiei. La aceasta retea de apa se va prevedea un racord si pentru viitoarea capela si a grupurilor sanitare prevazute la aceasta.

Drenajul: Pentru a colecta apele subterane s-a prevazut o retea de drenuri care va colecta apele subterane intr-o microstatie statie de pompare , realizata din inele din beton cu diametrul de 2m si adancimea de 5m. Statia de pompare va fi prevazuta cu doua pompe submersibile , una activa si una de rezerva. Apele colectate in aceasta statie vor fi deversate in santul din apropiere. Drenurile vor avea o lungime totala de 1650m si vor fi realizate din conducta detipul PVC - U DN315. Adâncimea de pozare minima va fi de 2.5m Alei in incinta: Pentru realizarea aleilor se prevede o structură rutieră suplă având următoarea stratificație:

5

 • ■  4 cm beton asfaltic uzură, conform SR 174-1;

 • ■  6 cm mixtură asfaltică tip AB1, conform STAS 7970;

 • ■  10 cm macadam, conform SR 179, 6400;

 • ■  35 cm balast, conform SR 662, STAS6400;

Partea carosabilă va avea lățimea de 5,00m pentru aleile principale și de 3,00m pentru cele secundatre. Panta transversală a părții carosabile va fi de 2,5%. Partea carosabilă va fi încadrată cu borduri prefabricate din beton de ciment.

La marginea părții carosabile se prevăd rigole pentru colectarea și transportul apelor meteorice realizate din borduri prefabricate. Scurgerea apelor se va realiza prin pantele transversale și longitudinale ale aleilor, respectiv prin rigolele gurile de scurgere care descarcă apele în colectorul pluvial proiectat. Pentru asigurarea contiunității șanțurilor se prevăd podețe din tuburi PREMO 01000.

scenariul recomandat de către elaborator:

Scenariul 2

avantajele scenariului recomandat:

Realizarea aleilor cu o structură rutieră flexibilă prezintă următoarele avantaje:

f Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizată;

J Capacitatea portantă poate crește progresiv prin investiții etapizate,


UNI EN ISO 14001:2004J Greșelile de execuție pot fi remediate ușor față de îmbrăcămințile din beton de ciment;

J Prezintă un comfort la rulare mai mare decât îmbrăcămințile din beton de ciment (prin lipsa rosturilor);

J Se pot realiza și pe trasee ce conțin și raze mici, respectiv supralărgiri, fără a necesita rosturi între calea curenta și calea în curbă.

J Rugozitatea suprafeței poate fi sporită prin tratamente bituminoase, asigurându-se circulația și pentru declivități cu valori mai mari de 7%.

J

 • c) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz:

3. date tehnice ale investiției:

9

 • a) zona și amplasamentul:

Județul Bihor, Municipiul Oradea, strada Toamnei, nr. 1

 • b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat:

Amplasamentul studiat se află în administrația S.C ADMINISTRATIA DOMENIULUI

PUBLIC (ADP) S.A Oradea

 • c) situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan:

Terenul ocupă o suprafața totală de 57552m2 din intravilanul municipiului Oradea.

 • d) studii de teren:

studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

Anexa nr. 1

 • -  studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări:

Anexa nr. 2

 • -  alte studii de specialitate necesare, după caz:

Nu este cazul

 • e) caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare:

S-a propus un loc de 220 mp pentru amplasarea capelei. Aleile proiectate sunt dispuse paralel cu limitele terenului astfel incat impart terenul in 15 bucati. Aleile au fost propuse astfel încât să avem un circuit bine definit si pentru a usura acesul la parcelele noi creeate. Aleile principale vor avea o lățime propusă de 5,00m iar cele secundare o lățime de 3,00m. Capela va fi ridicată cu aproximativ 2,00m pentru a putea fi localizată cu ușurintă.

POT propus:

- pentru aleile pietonale și carosabile: 17.06%


UNI EN ISO 14001:2004- pentru clădiri: 0.34%

 • -  spații verzi: 82.62%

Suprafețe ocupate propuse:

 • -  clădiri: 220 mp

 • -  spații verzi: 50950.00 mp

 • -  căi de comunicații (alei pietonale si carosabile 10752.71 mp)

Împrejmuire și porți:

Împrejmuirea se va realiza din plăci de beton prefabricate la o înălțime de 2,00m. Lungimea împrejmuirii va fi de 736.11ml. Se prevăd o poartă de acces pietonal și una de acces auto.

Iluminat exterior:

Rețeaua de iluminat exterior se va realiza dealungul aleilor propuse.

Alimentare cu apa: Alimentarea cu apa se va realiza prin racord la reteaua de apa potabila existent in strada Ogorului (vis a vis de amplasament) , printr-o conducta din PEHD DN110 PN6. Lungimea retelei de apa din incinta studiata este de 450m conducta de PEHD DN110 PN6 si 150m conducta de PEHD DN63 PN6. Pentru situatii de incendiu s-au prevazut doi hidranti supraterani DN80. Pentru necesarul gospodaresc de apa s-au prevazut doua cismele stradale si un racord de apa potabila pentru viitoarea capela (capela nu face obiectul prezentului studiu de fezabilitate). Adancimea de pozare a conductelor de apa este de aproximativ 1.20m.

Canalizare menajera: Canalizarea menajera se va realiza prin racord la reteaua de canalizare menajera existenta in strada Ogorului (vis a vis de amplasament) , printr-o conducta din PVC DN250 SN8 cu o lungime de 100 m . Subtraversarea soselei de centura se va realiza prin foraj orizontal dirijat. Conducta de canalizare va fi protejata pe portiunea de subtraversare a soselei de centura cu o conducta din otel cu diametrul de 0500. Adancimea minima din axul soselei de centura si pana la generatoarea superioara a conductei de protectie va fi de minim 1.5m. Pe capetele subtraversarii se vor monta camine de vizitare de 01000. La aceasta retea de canalizare se va racorda viitoarea capela (capela nu face obiectul prezentului studiu de fezabilitate).

Canalizare pluviala: Canalizarea pluviala are o lungime de 2400 m realizata din conducta de tipul PVC DN315 SN4. Reteaua de canalizare pluviala va urmarii traseul aleilor nou proiectate (aceasta urmand a fi pozata sub alei). Reteaua de canalizare pluviala va dispune un numar de 38 de camine din polietilena cu diametrul de 0600 . Apa pluviala va fi colectata prin intermediul a 81 de guri de scurgere amplasate in principal la intersectia aleilor si la mijlocul aleilor mai lungi. Deversarea apei pluviale se face gravitational in santul care delimiteaza in prezent cimitirul vechi de zona care se doreste a se amenaja.

Drenajul: Pentru eliminarea apei freatice care are un nivel relativ ridicat s-a prevazut un sistem de drenaj al parcelelor in care urmeaza a se desfasura activitatea de inhumare. Lungimea drenurilor este de 1650 m si este realizat din conducta de drenaj de tipul PVC -U DN 315. Pe traseul conductelor de drenaj se vor monta un numar de 31 bucati camine de dren cu diametrul de 0315. Adancimea minima de pozare va fi de 2.5m cota radier


UNI EN ISO 14001:2004conducta. Panta conductelor de dren va fi de 2%o. Apa drenata va fi colectata intr-o statie de pompare care va fi realizata din inele din beton cu diametrul de 2 m si va avea adancimea finala de 5m . Statia de pompare va fi echipata cu doua pompe una activa si una de rezerva cu urmatoarele caracteristici:

 • •  Q=30 l/s

 • •  Hpompare=6m

 • •  P=5 Kw

Statia de pompare va refula in santul din apropiere prin intermediul unei refulari realizata din conducta de PEHD DN110 PN6 cu lungimea de aproximativ 10m.

Alei:

• Traseul în plan:

Aleile proiectate sunt dispuse conform plan de situație anexat. Principalele caracteristici geometrice ale aleilor proiectate sunt:

Aleea

Lungime [m]

Lățime [m]

A

211.89

5.00

B

209.26

5.00

C

206.83

5.00

D

205.32

5.00

1

292.23

3.00

2

298.86

5.00

3

305.43

3.00

4

311.89

5.00

5

316.96

5.00

Total [m]    2358.67

 • •  Profilul longitudinal:

Aleile proiectate au caracter de drum de șes.

 • •  Profilul transversal:

Panta transversală a părții carosabile va fi de 2,5%. Partea carosabilă va fi încadrată cu borduri prefabricate din beton.

 • •  Sistemul rutier:

Pentru aleile din incinta cimitirului s-a adoptat un trafic foarte ușor de clasă T5, sistemul rutier propus fiind următorul:

 • ■  4 cm beton asfaltic uzură, conform SR 174-1;

 • ■  6 cm mixtură asfaltică tip AB1, conform STAS 7970;

 • ■  10 cm macadam, conform SR 179, 6400;

 • ■  35 cm balast, conform SR 662, STAS6400;

 • •  Scurgerea apelor:


UNI EN ISO 14001:2004La marginea părții carosabile se prevăd rigole pentru colectarea și transportul apelor meteorice realizate din borduri prefabricate. Scurgerea apelor se va realiza prin pantele transversale și longitudinale ale aleilor, respectiv prin rigolele gurile de scurgere care descarcă apele în colectorul pluvial proiectat. Pentru asigurarea contiunității șanțurilor se prevăd podețe din tuburi PREMO 01000.

Iluminat public: Pentru iluminatul public s-au prevazut un numar de 22 de stalpi amplasati la intersectiile aleilor . Pe fiecare stalp vor fi montate cate doua corpuri de iluminat cu o putere electrica de 250W/corp de iluminat.Puterea totala instalata a circuitului de iluminat public este de 11000W (11 KW)

 • f)  situația existentă a utilităților și analiza de consum:

necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării:

Conform DEVIZ GENERAL

soluții tehnice de asigurare cu utilități:

Conform avizelor și acordurilor de principiu

 • g) concluziile evaluării impactului asupra mediului.

Conform Aviz de mediu.

4. durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției:

Durata de realizare a proiectului este de 10 luni de la semnarea contractului de finanțare. Graficul de realizare al investiției este prezentat în Tabel nr. 1.

Nr Crt.

Perioada

Luni

0

Perioada [in luni]

1

2    3

4

5

6

7

8

9

10

1

Studii de teren

>

!

2

Avize - acorduri - autorizati

>

3

Proiectare si inginerie

>

4

Proceduri achizitie

>

5

Asistenta tehnica

6

Cheltuieli pentru investitia de baza

7

Organizare de santier

j >

8

Comisioane, taxe

1 >

9

Cheltuieli diverse si neprevazute

10

Utilitati

11

Pregatire personal


SIHCERT


UNI EN ISO 14001:2004 • (3) Costurile estimative ale investiției:

1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general:

Conform DEVIZ GENERAL

 • 2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției:

  Nr

  Crt.

  Perioada

  Luni

  0

  Perioada [in luni]

  1

  2 ! 3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1

  Studii de teren

  >

  >

  13.80 mii

  lei

  2

  Avize - acorduri - autorizati

  35.43 mii lei

  3

  Proiectare si inginerie

  > 1 20.44 mii lei

  4

  Proceduri achizitie

  > 1'4.00 mii lei

  5

  Asistenta tehnica

  >

  8.5 mii lei

  6

  Cheltuieli pentru investitia de baza

  >

  2594.40 mii lei

  7

  Organizare de santier

  >

  29.27 mii lei

  8

  Comisioane, taxe

  >

  33.72 mii lei

  9

  Cheltuieli diverse si neprevazute

  i 133.62 mii lei

  10

  Utilitati

  11

  Pregatire personal

Valorile din tabel nu includ TVA

(4) Analiza cost-beneficiu:

Anexa nr. 3

 • (5) Sursele de finanțare a investiției:

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite

 • (6) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției:

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție:

10 locuri de muncă pentru faza de execuție

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare:

3 muncitor în administrarea cimitirului

 • (7) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:


  UNI EN ISO 14001:20041. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei): (în prețuri - 20.06.2011, 1 euro = 4,2635 lei),

3975.3677 (mii lei cu TVA) /933.9715 (mii euro cu TVA)

- din care construcții-montaj (C+M):

3662.3056 (mii lei cu TVA) / 858.9904 (mii euro cu TVA)

2. durata de realizare (luni):

10 luni

3. Drumuri


capacități (în unități fizice și valorice):

 • •     Drum incinta 2,359 km

Imprejmuire si porti

 • •     Imprejmuire 736.11 ml din placi de beton prefabricat H=2m

 • •      1 poarta auto si 1 acces pietonal

Iluminat exterior

• Lungime retele exterioare 2400 ml, stalpi pt iluminat 22 buc

Retea apa canal

Retea canalizare menajera PVC Dn250 100 ml

Retea drenaj 1650 ml

Retele de apa 600 ml

Sistematizare pe verticala

 • •  Degajare teren 57552 mp

 • •  Amenajare teren 57552 mp

4. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz:

Nu este cazul

(8) Avize și acorduri de principiu:

1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției:

Anexa nr. 4

2. certificatul de urbanism:

Anexa nr. 5


Romania-Bihor-Oradea

str. Aluminei, nr. 1, et. 7, ap. 26

Tel. 0374/009457,

Fax. 0359/191421 e-mail: aqua.rono@gmail.com

J05/2418/2004

cod fiscal: RO 17073600

UNI EN ISO 14001:20043. avize de principiu privind asigurarea utilităților energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.):

Anexa nr. 6

4. acordul de mediu:

Anexa nr. 7

5. alte avize și acorduri de principiu specifice:

Nu este cazul


UNI EN ISO 14001:2004CAPITOLUL B : Piese desenate

 • 1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

0/Ac - Plan de încadrare in zona Cimitir Municipal Oradea

 • 2. plan general ( 1:1000 - 1:500);

 • 1. Plan de situatie amplasare retele edilitare

 • 2. Detaliu camin de dren DN315

 • 3. Detaliu camin de trecere nevizitabil Q600

 • 4. Detaliu pozare vana ingropata

 • 5. Detaliu armare placa capac camin

 • 6. Detaliu pozare hidrant (suprateran DN80)

 • 7. Sectiune transversala tip prin dren

 • 8. Detaliu statie de pompare dren

 • 3. planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului;

Nu e cazul

 • 4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

  • 1.  Plan de situatie alei............................................................................................1

  • 2.  Profil transversal tip...........................................................................................2


  Întocmit

  ing. Nicoara Horea


Director General ing. Ciordas Victor