Hotărârea nr. 514/2011

privind stabilirea suprafeţei domeniului public luată în calcul pentru determinarea cantităţii de apă pluvială preluată în sistemul de canalizare pluvială în municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea suprafeței domeniului public luată în calcul pentru determinarea cantității de apă pluvială preluată în sistemul de canalizare pluvială în municipiul Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 170733 din 15.07.2011 întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea stabilirea suprafeței de 1217946 mp aparținând domeniului public al municipiului Oradea care se va lua în calcul pentru determinarea cantității de apă pluvială preluată în sistemul de canalizare pluvială în municipiul Oradea,

În conformitate cu Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 562/31.07.2007 privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Oradea;

Conform Ordinului nr. 88/20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, emis de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;

Având în vedere Ordinul nr. 90/20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, emis de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art.36 alin.(2) lit.d) și alin.(6) lit.a) pct.14 și art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se stabilește suprafața de 1217946 mp, aparținând domeniului public al municipiului Oradea, care se va lua în calcul pentru determinarea volumului apelor pluviale ce vor fi preluate în rețeaua de canalizare pluvială a municipiului Oradea.

Art.2 Se aprobă utilizarea valorii de 1217946 mp în formula de calcul a volumului apelor pluviale preluate în rețeaua de canalizare pluvială, care se va aplica începând cu data de 01.08.2011.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Juridică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Primarul municipiului Oradea

  • - Direcția Tehnică

  • - Direcția Economică

  • - Direcția Juridică

  • - S.C. Compania de apă Oradea S.A.

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 20 iulie 2011                                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 514 SECRETAR

Ionel Vila