Hotărârea nr. 509/2011

privind aprobarea transferului de responsabilităţi cu privire la realizarea obiectivului de investiţii “Centru social cu destinaţie multifuncţională CANDEO – Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu nr. 20”, finanţat prin Programul “Tineri aflaţi în situaţii de risc” de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Banca Mondială

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea transferului de responsabilități cu privire la realizarea obiectivului de investiții “Centru social cu destinație multifuncțională CANDEO - Oradea, Bihor, str. luliu Maniu nr. 20”, finanțat prin Programul “Tineri aflați în situații de risc” de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Banca Mondială

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 216944/04.07.2011 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune aprobarea transferului de responsabilități cu privire la realizarea obiectivului de investiții “Centru social cu destinație multifuncțională CANDEO - Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu nr. 20”, finanțat prin Programul “Tineri aflați în situații de risc”, de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Banca Mondială, către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, precum și asumarea de către aceasta din urmă a obligațiilor Contractorului, enumerate la art. 3 și art. 8 din Contractul de finanțare încheiat între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin AJPS Bihor și Municipiul Oradea prin ASCO;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 28.01.2010 privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Centrul social cu destinație multifuncțională CANDEO - Oradea, Bihor, str. luliu Maniu, nr. 20” care va fi finanțat prin Programul ”Tineri aflați în situații de risc” de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Banca Mondială;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.d) și e), alin. (6) lit. a), pct.2, alin.(7), lit a) și art. 45, alin.(2), lit f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă transferul de responsabilități cu privire la realizarea obiectivului de investiții “Centru social cu destinație multifuncțională CANDEO - Oradea, Bihor, str. Iuliu Maniu nr. 20”, finanțat prin Programul “Tineri aflați în situații de risc” de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Banca Mondială, către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.2. Se aprobă asumarea de către Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, a obligațiilor Contractorului, enumerate la art. 3 și art. 8 din Contractul de finanțare încheiat între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin AJPS Bihor și Municipiul Oradea prin Administrația Socială Comunitară Oradea, anexat prezentei hotărâri.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea și Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea

 • - Administrația Socială Comunitară Oradea

 • - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 20 iulie 2011

Nr. 509


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.

Anexă la H.C.L.509/2011 CONTRACT DE FINANȚARE

nr...............din...........................

MINISTERUL MUNCII, FAMILIE ȘI PROTECȚIEI SOCIALE (MMFPS), în calitate de „Finanțator” prin Agenția Județeană pentru Prestații Sociale (AJPS) a județului BIHOR, cu sediul în ORADEA, str. ROMAN CIOROGARIU nr 12, reprezentată prin Directorul executiv SIMONA VESA,

pe de o parte,

Și

MUNICIPIUL ORADEA prin ADMINISTRAȚIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA în calitate de „Contractor”, cu sediul în str. Primăriei nr. 42, reprezentată de persoana împuternicită, Director general ZITA VADNAI KONCSEK

Au convenit următoarele:

Articolul 1 - Obiectul contractului

1.1 Obiectul contractului îl reprezintă finanțarea nerambursabilă, acordată contractorului din împrumutul BIRD și din bugetul de stat conform Acordului de împrumut ratificat prin Legea nr.40/2007 pentru finanțarea Proiectului privind Incluziunea Socială (PIS), în scopul realizării obiectivului de investiții intitulat “Centrul social cu destinație multifuncțională Candeo, Oradea, județul Bihor”, denumit în continuare Proiectul și conform Hotărârii Guvernului nr. 12 din 5 ianuarie 2011 pentru aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, (Anexa nr. 1 la prezentul Contract).

 • 1.2. Valoarea contractului de finanțare a Proiectului este de 644.472 Euro (cu TVA), din care 85%, se acordă din Împrumut și 15 % din bugetul de stat conform Ordinului nr. 1423 din 06.07.2009 al ministrului muncii, familiei si protecției sociale (Anexa nr. 2 la prezentul Contract).

Contractorului i se acordă finanțarea, în termenii și condițiile stabilite în acest contract și anexele lui.

Articolul 2 - Durata de implementare a Proiectului.

Durata de implementare a Proiectului este de 20 luni (din care C+M, 18 luni)

Articolul 3 - Obligațiile Contractorului

 • 3.1. Contractorul acceptă finanțarea și se angajează să utilizeze sumele primite exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor necesare derulării activităților necesare realizarii obiectivului de investiții.

 • 3.2. Contractorul se angajează să contribuie cu diferența de la valoarea contractului de finanțare până la valoarea totala a obiectivului de investiții. Asigurarea contribuției contractorului este o condiție a acordarii finanțării.

 • 3.3. Contractorul va realiza toate activitățile conform Studiului de fezabilitate în forma avizată de catre Consiliul interministerial de avizare a lucrarilor publice de interes național (Anexa nr. 3 la prezentul contract). Conținutul acestei anexe este confidențial până la data semnarii contractului pentru executarea lucrărilor .

 • 3.4. Pentru rambursarea cheltuielilor Contractorul întocmeste și transmite UMP Solicitările de rambursare a cheltuielilor (Anexa nr. 4 la prezentul Contract) însoțite de documentația justificativă, până la data de 20 a lunii. Documentația prezentată cuprinde actele doveditoare pentru cheltuielile efectuate în perioada anterioară datei de depunere a acestora.

 • 3.5. Contractorul are obligația de a permite reprezentanților Finanțatorului, inclusiv celor ai AJPS efectuarea controlului necondiționat al realizării Proiectului, în toate stadiile de derulare, inclusiv accesul la orice fel de documente.

 • 3.6. Contractorul are obligația de a furniza reprezentanților Finanțatorului orice informație solicitată de aceștia referitoare la realizarea obiectivului de investiție.

 • 3.7. Pentru contractarea lucrărilor necesare realizarii obiectivului de investitii se vor respecta procedurile stabilite prin Legea nr 40/2007 pentru ratificarea Acordului de Împrumut dintre România și BIRD destinat finanțării proiectului privind incluziunea socială, semnat la București la 4 iulie 2006 - și ale documentațiilor standard de licitație stabilite prin Manualul Operațional versiunea III.

Articolul 4 - Obligațiile Finanțatorului

 • 4.1. Finantatorul, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul MMFPS, asigură contractorului, in limita finantarii acordate, rambursarea cheltuielilor eligibile (stabilite prin Manualul Operational; extras din Manualul Operational - Anexa nr. 5 la prezentul Contract) efectuate, la solicitarea acestuia și în baza documentelor justificative prezentate. Rambursarea se va face in lei la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ziua in care s-a efectuat operatiunea de rambursare.

 • 4.2. Plățile se efectuează în tranșe, în funcție de activitățile derulate, în contul nominalizat de către Contractor pe baza Solicitarilor de rambursare a cheltuielilor transmise de catre contractor.

 • 4.3. Rambursarea cheltuielilor se realizează numai în condițiile în care documentele justificative sunt complete și întocmite corect, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 4.4. Rambursarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările de construcții și instalații se realizează în ordinea tehnologică de execuție a lucrărilor.

 • 4.5. În eventualitatea nerespectării termenelor de depunere a solicitării de rambursare și a documentelor justificative, prevăzute la pct. 3.4, pentru eventualele întârzieri în efectuarea plăților, autoritatea contractantă este exonerată de orice răspundere.

 • 4.6. Trimestrial, AJPS împreună cu contractorul au obligația să examineze, în teren, stadiul de realizare al obiectivului de investiție și a rezultatelor ce decurg din acestea și să întocmească un raport tehnic de progres.

 • 4.7. În cazul constatării unor deficiențe, semnalate în raportul tehnic de progres, autoritatea contractantă poate suspenda finanțarea până la remedierea acestora.

Articolul 5 - Modificarea contractului

 • 5.1. Orice modificare a prezentului contract se face în scris, cu acordul părților, prin încheierea unui act adițional.

 • 5.2. Pentru încheierea actului adițional, AJPS solicită acordul MMFP

 • 5.3. Ca excepție de la pct. 5.1., modificările referitoare la adresă, cont bancar etc., care nu conduc la schimbarea condițiilor contractuale în ceea ce privește valoarea, destinația sumelor, termenele de realizare, activitățile și alte aspecte majore legate de realizarea obiectivului de investiție sunt doar notificate Agenției Județene pentru Prestații Sociale, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional.

Articolul 6 - Suspendarea, rezilierea sau rezoluțiunea Contractului

 • 6.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului.

 • 6.2. În cazul nerespectării de către Contractor a prevederilor prezentului contract din alte motive decât cele prevăzute la pct.6.3., Finanțatorul poate suspenda finanțarea obiectivului de investiție până la remedierea situației constatate. Dacă, în termen de 15 zile de la primirea notificării transmise de Finanțator, privind suspendarea finanțării, Contractorul nu remediază situația, Finanțatorul poate rezilia contractul, Contractorul fiind direct răspunzător și obligat la plata eventualelor daune, conform legislației în vigoare.

 • 6.3. Rezoluțiunea contractului se aplică în cazul utilizării de către Contractor a fondurilor acordate de Finanțator, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul contract, în cazul încălcării cu rea credință a condițiilor contractuale sau în cazul prezentării de documente justificative false sau neconforme cu realitatea.

În acest caz, AJPS notifică situația constatată Contractorului care este obligat ca, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, să returneze Finanțatorul toate fondurile primite până la momentul rezoluțiunii.

 • 6.4. Finanțatorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de finanțare în condițiile prevăzute la pct. 6.2. și 6.3.

Articolul 7 - Rezolvarea litigiilor

 • 7.1. Orice diferende apărute între părți cu privire la valabilitatea sau rezultând din interpretarea, execuția, rezilierea sau rezoluțiunea prezentului contract vor fi rezolvate de părți pe cale amiabilă.

 • 7.2. Dacă diferendele nu pot fi stinse pe cale amiabilă într-un termen de maximum 15 zile, ele vor fi rezolvate de instanțele judecătorești cu competență în domeniu aflate pe raza județului/sectorului unde s-a produs diferendul.

Articolul 8 - Raportări

 • 8.1. Contractorul se angajează să transmită Finanțatorului - Unitatea de Management a Proiectului, următoarele rapoarte:

 • •  raport privind atribuirea contractului de achiziție lucrări și bunuri;

 • •  raport tehnic de progres trimestrial realizat în comun cu reprezentantii Finanțatorului privind stadiul implementării Proiectului;

 • •  raport final (tehnic și financiar) care trebuie transmis în 15 de zile de la data încheierii Proiectului, respectiv a semnării procesului-verbal de închidere.

Rapoartele menționate se întocmesc în 3 exemplare: unul pentru AJPS, unul pentru UMP și unul către MMFPS.

 • 8.2. Contractorul se angajează să transmită UMP, raportul financiar periodic care se înaintează odată cu solicitarea de finanțare și documentele justificative pentru acordarea finanțării.

Articolul 9 - Monitorizare si Control

 • 9.1. AJPS monitorizeza modul de implementare a obiectivului de investiție de către Contractor.

 • 9.2. MMFPS își rezervă dreptul de a controla, în orice etapă, desfășurarea Proiectului.

 • 9.3. MMFPS, poate realiza propriile activități de monitorizare privind obiectivele de investiții din domeniul lor de activitate.

 • 9.4. Curtea de conturi exercită controlul financiar privind obiectivul de investiție în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • 9.5. Au dreptul de control instituțiile abilitate ale statului, precum și auditorul independent conform Acordului de împrumut.

Articolul 10 - Asigurări

Finanțatorul nu este responsabil pentru nici un fel de daune, interese, compensații plătibile prin lege în privința sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu produs de contractant.

Articolul 11 - Cesiunea

 • 11.1. Contractorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al autorității contractante.

 • 11.2. Cesiunea nu va exonera contractorul de responsabilitățile privind obligațiile asumate prin contract.

Articolul 12 - Dispoziții finale

 • 12.1. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract, se transmite în scris. Orice document scris este înregistrat în momentul transmiterii și în momentul primirii. Comunicările dintre părți se pot face și prin alte mijloace de comunicare cu condiția confirmării scrise a primirii comunicării.

 • 12.2. Contractorul garantează că, la data închiderii finanțării, centrul social cu destinație multifuncțională va corespunde documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții precum și criteriilor prevăzute în Propunerea de Proiect.

 • 12.3. Contractul nu va fi considerat încheiat până când procesul-verbal de recepție finală al obiectivului de investiții nu va fi semnat de către comisia de recepție. Comisia de recepție este constituită conform legii.

 • 12.4. Anexele care fac parte integrantă din prezentul contract și constituie împreună un singur act juridic, obligatoriu și legal, valabil pentru ambele părți, sunt următoarele:

Anexa nr.1 - Hotărârea Guvernului nr. 12 din 20 ianuarie 2011 pentru aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investitii;

 • •  Anexa nr.2 - Ordinul nr.1423 din 06.07.2009 al ministrului muncii, familiei si protecției sociale;

 • •  Anexa nr.3 - Studiul de fezabilitate și Devizul general actualizat

 • •  Anexa nr.4 - Solicitările de rambursare a cheltuielilor;

 • •  Anexa nr.5 - Lista cheltuielilor eligibile - extras din Manualul Operațional versiunea III.

 • 12.5. Prezentul contract a fost încheiat la data de .............2011 în patru exemplare originale. Un

exemplar al prezentului contract revine contractorului, un exemplar revine Agenției Județene de Prestații Sociale, un exemplar revine UMP, iar un exemplar revine MMFPS.

Pentru contractor

Municipiul Oradea prin

Administrația Socială Comunitară

Oradea

Primar

ILIE BOLOJAN

Pentru finantator

AJPS

Director executiv,

Simona VESA

Pentru ordonatorul principal de credite

Secretar de Stat,

Nicolae IVĂSCHESCU

Data

Data

Data

AVIZE

AVIZE

AVIZE

Director general

Administrația Socială Comunitară

Oradea

Zita Vadnai KONCSEK

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE-UMP Mariana Olteanu

Director executiv D.M.P.F.I.

Marcel BOLOȘ

CFP

Carmen COTRAU

CFP UMP

Lucian Golea

Director economic Eduard FLOREA C.F.P.

COMPARTIMENT JURIDIC M.M.F.P.S .

Director executiv

Direcția juridică

Eugenia BORBEI

COMP. JURIDIC Aurora CRISAN-BALA

CFP (delegat) MFP