Hotărârea nr. 504/2011

privind aprobarea parteneriatului încheiat între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Parohia Romano-Catolică „Sf. Iosif”, care pune la dispoziţie în folosinţă gratuită spaţiul de la mansarda imobilului situat în Oradea, str. Traian Lalescu, nr. 39 şi Administraţia Imobiliară Oradea, în vederea înfiinţării Creşei nr. 11, cu o capacitate de aproximativ 30 de locuri

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea parteneriatului încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Parohia Romano-Catolică „Sf. Iosif”, care pune la dispoziție în folosință gratuită spațiul de la mansarda imobilului situat în Oradea, str. Traian Lalescu, nr. 39 și Administrația Imobiliară Oradea, în vederea înființării Creșei nr. 11, cu o capacitate de aproximativ 30 de locuri

Analizând raportul de specialitate nr. 217799 din 13.07.2011, prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune aprobarea parteneriatului încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Parohia Romano-Catolică „Sf. Iosif”, care pune la dispoziție în folosință gratuită spațiul de la mansarda imobilului situat în Oradea, str. Traian Lalescu, nr. 39 și Administrația Imobiliară Oradea, în vederea înființării Creșei nr. 11, cu o capacitate de aproximativ 30 de locuri;

Potrivit Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.d) și e), alin.(6) lit.a), pct.1, alin.(7) lit.a) și art. 45 alin.(2) lit.f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă parteneriatul încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea, Parohia Romano-Catolică „Sf. Iosif”, care pune la dispoziție în folosință gratuită spațiul de la mansarda imobilului situat în Oradea, str. Traian Lalescu nr. 39 și Administrația Imobiliară Oradea, în vederea înființării Creșei nr.11, cu o capacitate de aproximativ 30 de locuri conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 Se aprobă înființarea Creșei nr. 11 „Sfântul Iosif”, situată în Oradea, str. Traian Lalescu, nr. 39, cu o capacitate de aproximativ 30 de locuri.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

-   Primarul municipiului Oradea

 • -   Instituția Prefectului județului Bihor

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Parohia Romano-catolică „Sf. Iosif” prin grija A.S.C.O.

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 20 iulie 2011

Nr. 504


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Administrația Socială Comunitară Oradea

Str. Primăriei, nr. 42

410 209, Oradea

Tel. +40 0259-441 677 Fax. +40 0259-441 678 E-mail: asco@rdsor.ro


Serviciul Programe Sociale

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat intre:

1. Administratia Sociala Comunitara Oradea, (denumit in continuare ASCO) cu sediul in Oradea, str. Primariei, nr. 42, jud. Bihor, reprezentată legal prin D-na Koncsek Vadnai Zita, in calitate de director general

2. Parohia Romano-catolica Sf. Iosif, cu sediul in Oradea, str. Traian Lalescu nr.39, având codul fiscal 4660670, reprezentata prin Bogdan Stefan, in calitate preot

3. Administrația Imobiliara Oradea, cu sediul in Oradea, P-ta Unirii, nr. 1-3, reprezentata legal prin d-nul Cristian Beltechi, in calitate de director general

I. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT il constituie înființarea in cadrul Centrului de Ingrijire si Educatie Timpurie - Crese aflat in structura ASCO a unui serviciu de cresa cu o capacitate de aproximativ 30 de locuri, in spatiul situat in Oradea, str. Traian Lalescu, nr. 39, (mansarda) aflat in proprietatea Parohiei Romano-Catolica Sf. Iosif.

II. OBLIGATIILE PARTILOR

Administratia Sociala Comunitara Oradea se obliga:

 • a)  să folosească spațiul cedat in folosința ca un bun proprietar și conform destinației prezentului parteneriat

 • b)  sa asigure cheltuielile cu dotarile necesare infiintarii serviciului de cresa: mobilier, jucarii, vesela, aparate electrocasnice, obiecte de inventar...

 • c)  Sa infiinteze postul de coordonator cresa (educator) si sa suporte cheltuielile necesare asigurarii personalului care va deservi cresa

 • d)  sa asigure servicii de ingrijire si supraveghere a copiilor care frecventeaza cresa prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate (conf. L. 273/2007);

 • e)  sa asigure un program de educatie timpurie adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor care frecventeaza cresa prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • f)  sa asigure supravegherea starii de sanatate si de igiena a copiilor si sa acorde primul ajutor si ingrijirile medicale necesare in caz de imbolnavire, pana la momentul preluarii copilului de catre sustinatorul legal sau al internarii intr-o unitate medicala, dupa caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • g)  sa asigure nutritia copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • h)  sa colaboreze cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si sa realizeze o relatie de parteneriatactiv cu parintii/reprezentantii legali in respectarea interesului copilului

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Administrația Socială Comunitară Oradea, potrivit notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal nr. 17780, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale de protecție și asistență socială. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 667/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.

www.asco-oradea.ro


1/3

 • i) sa asigure consiliere si sprijin pentru parinti prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

 • j) sa asigure cheltuielile cu materialele de curatenie, materialele sanitare si materialul didactic folosit in desfasurarea activitatilor specifice

 • k) sa foloseasca cladirea si spatiul aferent exclusiv pentru realizarea serviciilor de cresa stabilite prin parteneriat

 • l) sa organizeze serviciile astfel incat copiii proveniti din familii in care exista risc de separare de parinti, să beneficieze de prioritate la admitere

 • m) trimestrial, seful de cresa sa informeze prin rapoarte periodice partenerii prezentului acord, cu privire la activitatile cresei,

 • n) să obțină toate avizile prevăzute de lege și norme în vigoare, pentru desfășurarea în bune condiții a activității proprii (autorizație sanitară, autorizatie sanita-veterinara, autorizație PSI, ș.a.).

Administratia Imobiliara Oradea se obliga:

 • a)  sa suporte cheltuielile curente ale serviciului tip cresa: cheltuieli de regie (apa-canal), energie termica, energie electrica, salubritate, cheltuielile cu utilitatile

 • b)  sa asigure cheltuielile de întreținere și pentru reparațiile deteriorărilor curente care apar în utilizarea cotei parte din clădire și infrastructurii creșei, cu excepția lucrărilor de reparații capitale

 • c)  să asigure cheltuielile de igienizare a spațiilor creșei,

 • d)  sa nu execute nici un fel de modificare la spațiul in care creșa își desfășoară activitatea fără consultarea și acordul prealabil al proprietarilor clădirii și bunurilor. Prin modificare se înțelege: orice schimbare structurală sau funcțională a clădirii, a infrastructurii sau suprastructurii imobilului, a instalațiilor de încălzire, sanitare și electrice.

 • e)  laincheierea parteneriatuluicladireasiechipamentele vor fi aduse la conditiile initiale: starebunade functionare la toate echipamentele si utilitatile (ferestre, usi, instalatiile electrice si sanitar)

 • f)  sa achite impozitul pe cladire in masura in care acesta este datorat de catre proprietarul cladirii

Parohia Romano-Catolica Sf. Iosif, se obliga:

 • a)  sa dea in folosinta gratuita intreg spatiul situat la mansarda cladirii amplasate in Oradea, str. Traian Lalescu nr.39

 • b)  să asigure folosința spațiului pe toată durata parteneriatului

 • c)  să predea spatiul care face obiectul prezentului parteneriat și să îl pună la dispoziția ASCO, pe bază de proces-verbal de predare-primire

 • d)  sa suporte cheltuielile ocazionate de eventualele reparatii capitale ale imobilului

 • e)  sa promoveze activitatile serviciului de cresa

III. DURATA prezentului acord de parteneriat este pana in 5 ani cu posibilitate de prelungire, in conformitate cu prevederile legale. Prezentul parteneriat intra in vigoare incepand cu data aprobării acestuia in Consiliul Local al municipiului Oradea

IV. ÎNCETAREA PARTENERIATULUI - prezentul parteneriat incetează in următoarele situatii:

 • a)  la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, in cazul in care nu se recurge la prelungirea lui

 • b)  in situatia in care una dintre parti nu-si respecta obligatiile asumate in acordul de parteneriat

 • c)  in situatia in care una dintre parti solicita rezilierea prezentului acord, cu conditia instiintarii prealabileapartenerilorcucelputin6luniinainte.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Administrația Socială Comunitară Oradea, potrivit notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal nr. 17780, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale de protecție și asistență socială. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 667/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.

www.asco-oradea.ro


2/3

V. DISPOZITII FINALE

Delimitarea spațiului care face obiectul prezentului parteneriat se evidențiază în planului detailat al mansardei de la imobilul situat in Oradea, str. Traian Lalescu, nr.39

Predarea primirea spațiului se face prin proces verbal incheiat intre ASCO, AIO si Parohia Romano-Catolica Sf. Iosif

Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente, în a căror rază teritorială se află bunul dat în folosință.

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare partener si Consiliul Local al municipiului Oradea.

Administratia Sociala

Comunitara Oradea

Nr. _______ /2011

prin Director General KONCSEK VADNAI ZITA


Administratia Imobiliara Oradea

Nr. ________ /2011

prin

Director General

CRSITIAN BELTECHI

Parohia Romano-Catolică „Sf. Iosif” Oradea

Nr._________/2011

prin

Bogdan Ștefan

preot

Horvath Zsolt

referent patrimoniu

Szabo Ana Emese

administrator

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Administrația Socială Comunitară Oradea, potrivit notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal nr. 17780, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale de protecție și asistență socială. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 667/2001, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.

www.asco-oradea.ro


3/3